ข้อกำหนดในการให้บริการของ GOOGLE ANALYTICS

ข้อกำหนดในการให้บริการของ Google Analytics (หรือ "ข้อตกลง" ฉบับนี้) ทำขึ้นระหว่างบริษัท Google LLC (หรือ "Google") กับผู้เข้าทำข้อตกลงฉบับนี้ (หรือ "คุณ") ข้อตกลงฉบับนี้มีไว้เพื่อควบคุมการใช้งาน Google Analytics ตามปกติของคุณ (หรือ "บริการ") เมื่อคุณคลิกปุ่ม "ข้าพเจ้ายอมรับ" เพื่อดำเนินขั้นตอนการลงทะเบียนหรือการใช้บริการ หมายความว่าคุณยอมรับว่าได้อ่านและยอมรับข้อตกลงฉบับนี้ และ

ยืนยันว่าคุณได้รับอนุญาตให้กระทำการแทนและมีอำนาจผูกพันข้อตกลงฉบับนี้กับเจ้าของบัญชีนี้ เมื่อได้พิจารณาข้อความข้างต้นแล้ว ทั้งสองฝ่ายตกลงกันดังนี้

1. คำจำกัดความ

"บัญชี" หมายถึงบัญชีสำหรับการเรียกเก็บเงินค่าบริการนี้ โปรไฟล์ทั้งหมดที่เชื่อมกับพร็อพเพอร์ตี้เดียวจะมีการรวบรวม "Hit" ก่อนที่จะมีการกำหนดค่าบริการของพร็อพเพอร์ตี้นั้น

"ข้อมูลลับ" ประกอบด้วยข้อมูลกรรมสิทธิ์และข้อมูลอื่นใดที่คู่ตกลงฝ่ายหนึ่งเปิดเผยแก่อีกฝ่ายหนึ่งเป็นลายลักษณ์อักษรและกำกับว่า "ลับ" หรือเปิดเผยทางวาจาและมีการทำเป็นลายลักษณ์อักษรภายในห้าวันทำการแล้วกำกับว่า “ลับ” อย่างไรก็ตาม ข้อมูลลับจะไม่รวมถึงข้อมูลใดก็ตามที่เปิดเผยแก่สาธารณชนทั่วไปแล้วซึ่งฝ่ายผู้รับข้อมูลมีไว้ในครอบครองอยู่ก่อนที่ฝ่ายนั้นๆ จะเปิดเผย หรือข้อมูลที่ฝ่ายรับข้อมูลพัฒนาข้อมูลดังกล่าวมาเองโดยไม่พึ่งข้อมูลลับ

"ข้อมูลลูกค้า" หรือ "ข้อมูล Google Analytics" หมายถึงข้อมูลที่คุณรวบรวม ประมวลผลหรือจัดเก็บโดยใช้บริการที่เกี่ยวข้องกับลักษณะและกิจกรรมของผู้เข้าชม

"เอกสาร" หมายถึงเอกสารประกอบใดๆ ที่ Google เปิดเผยแก่คุณเพื่อวัตถุประสงค์ในการใช้งานร่วมกับซอฟต์แวร์ประมวลผล รวมถึงเอกสารใดๆ ที่สามารถดูได้ทางออนไลน์

"GATC" หมายถึงโค้ดติดตามของ Google Analytics ซึ่งติดตั้งบนพร็อพเพอร์ตี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการรวบรวมข้อมูลของลูกค้า พร้อมการแก้ไข อัปเดต และอัปเกรดที่จัดให้คุณ

"Hit" หมายถึงหน่วยพื้นฐานที่ระบบ Google Analytics ทำการประมวล โดย Hit อาจหมายถึงการเรียกมายังระบบ Google Analytics หนึ่งครั้งโดยไลบรารีต่างๆ เช่น Javascript (อาทิ analytics.js), Silverlight, Flash, และ Mobile ในปัจจุบัน Hit อาจหมายถึงการดูหน้าเว็บ ธุรกรรม รายการ เหตุการณ์ การปฏิสัมพันธ์ทางสังคม หรือเวลาของผู้ใช้ นอกจากนี้ อาจมีการส่ง Hit มายังระบบ Google Analytics จากทางอื่นที่ไม่ใช่ไลบรารี กล่าวคือโปรโตคอลและกลไกอื่นๆ ที่รองรับ Google Analytics ซึ่งบริการ Google จัดหาไว้ให้คุณ

Platform Home” หมายถึงอินเทอร์เฟซผู้ใช้ที่คุณเข้าถึงฟังก์ชันบางอย่างในระดับ Google Marketing Platform ได้

"ซอฟต์แวร์ประมวลผล" หมายถึงซอฟต์แวร์ฝั่งเซิร์ฟเวอร์ของ Google Analytics และการอัปเกรดต่างๆ ที่ทำหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูลลูกค้าและสร้างรายงาน

"โปรไฟล์" หมายถึงการตั้งค่าต่างๆ ที่เมื่อรวมกันแล้วจะสามารถกำหนดข้อมูลที่รวมไว้หรือแยกออกจากรายงานหนึ่งๆ ได้ ตัวอย่างเช่น Google สามารถกำหนดให้โปรไฟล์พิจารณาให้ส่วนเล็กๆ ส่วนหนึ่งของเว็บไซต์เป็นรายงานที่ไม่ซ้ำกัน ทั้งนี้ พร็อพเพอร์ตี้หนึ่งอาจมีหลายโปรไฟล์ได้

"พร็อพเพอร์ตี้" หมายถึงเว็บเพจ แอป หรือทรัพย์สินอื่นใดภายใต้การควบคุมดูแลของคุณ ซึ่งทำการส่งข้อมูลไปยัง Google Analytics พร็อพเพอร์ตี้แต่ละรายการประกอบด้วยโปรไฟล์ค่าเริ่มต้นที่วัดผลหน้าทุกหน้าในพร็อพเพอร์ตี้นั้น

"นโยบายความเป็นส่วนตัว" หมายถึงนโยบายความเป็นส่วนตัวเกี่ยวกับพร็อพเพอร์ตี้

"รายงาน" หมายถึงผลการวิเคราะห์ที่ได้ซึ่งจะแสดงอยู่ใน www.google.com/intl/th/analytics/ ของโปรไฟล์

"เซิร์ฟเวอร์" หมายถึงเซิร์ฟเวอร์ภายใต้ความควบคุมของ Google (หรือบริษัทในเครือที่ Google เป็นเจ้าของแต่เพียงผู้เดียว) ซึ่งจัดเก็บซอฟต์แวร์ประมวลผลและข้อมูลของลูกค้า

"ซอฟต์แวร์" หมายถึง GATC และซอฟต์แวร์ประมวลผล

"บุคคลที่สาม" หมายถึงบุคคลที่สามรายใดก็ตาม (i) ที่คุณอนุญาตให้ใช้งานบัญชีของคุณได้ (ii) ที่คุณใช้บริการเพื่อรวบรวมข้อมูลในนามของบุคคลที่สามรายดังกล่าว

"ผู้เข้าชม" หมายถึงผู้เข้ามาเยี่ยมชม "พร็อพเพอร์ตี้" ของคุณ

คำว่า "รวม" และ "รวมถึง" หมายถึง “รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง”

2. ค่าธรรมเนียมและบริการ

ตามข้อ 15 การบริการ Hit ที่ไม่เกิน 10 ล้านครั้งต่อเดือนต่อบัญชีจะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากคุณ โดย Google อาจเปลี่ยนแปลงนโยบายค่าธรรมเนียมและการชำระเงินค่าบริการเป็นระยะ รวมทั้งค่าใช้จ่ายสำหรับข้อมูลทางภูมิศาสตร์ การนำเข้าข้อมูลค่าใช้จ่ายจากเครื่องมือค้นหา หรือค่าธรรมเนียมอื่นใดที่ผู้ให้บริการบุคคลที่สามเรียกเก็บจาก Google หรือบริษัทในเครือที่ Google เป็นเจ้าของแต่เพียงผู้เดียวเนื่องจากการรวมข้อมูลไว้ในรายงานบริการ ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงนโยบายค่าธรรมเนียมหรือการชำระเงินจะมีผลบังคับใช้ก็ต่อเมื่อคุณยอมรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ซึ่งจะประกาศไว้ใน www.google.com/intl/th/analytics/ ทั้งนี้ ค่าธรรมเนียมทั้งหมดอยู่ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น ทั้งนี้ ยอดค้างที่ชำระใดๆ จะครบกำหนดจ่ายทันทีและต้องจ่ายเมื่อสิ้นสุดข้อตกลงฉบับนี้ และค่าใช้จ่ายในการรวบรวมใดๆ (รวมทั้งค่าทนาย) ที่ Google ต้องชำระจะรวมอยู่ในในยอดค้างชำระ และอาจเรียกเก็บยอดดังกล่าวผ่านบัตรเครดิตหรือกลไกการเก็บเงินอื่นที่เกี่ยวข้องกับบัญชี AdWords ของคุณ

3. บัญชีสมาชิก รหัสผ่าน และความปลอดภัย

คุณจะต้องปฏิบัติตามขั้นตอนการลงทะเบียนให้เสร็จเพื่อลงทะเบียนใช้บริการ โดนต้องให้ข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน ถูกต้องและครบถ้วนแก่ Google ตามที่ปรากฏอยู่ในแบบฟอร์มลงทะเบียน รวมถึงที่อยู่อีเมล (ชื่อผู้ใช้) และรหัสผ่านของคุณ คุณจะต้องปกป้องรหัสผ่านของคุณและรับผิดชอบต่อการใช้งานบัญชีทั้งโดยตัวคุณและบุคคลที่สามอย่างเต็มที่ คุณเป็นผู้รับผิดชอบกิจกรรมทุกอย่างที่เกิดขึ้นในบัญชีของคุณแต่เพียงผู้เดียว และต้องแจ้ง Google ทันทีเมื่อทราบว่ามีการใช้งานบัญชีของคุณโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือมีการละเมิดความปลอดภัยอื่นใด เจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุนของ Google (หรือบริษัทในเครือที่ Google เป็นเจ้าของแต่เพียงผู้เดียว) อาจลงชื่อเข้าใช้บริการในบางครั้งโดยใช้ "รหัสผ่านลูกค้า" ของคุณเพื่อจุดประสงค์ในการบำรุงรักษาหรือปรับปรุงบริการต่างๆ รวมทั้งเพื่อให้ความช่วยเหลือปัญหาด้านเทคนิคหรือการเรียกเก็บเงินแก่คุณ

4. การอนุญาตแบบไม่ใช่สิทธิแต่เพียงผู้เดียว

ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของข้อตกลงฉบับนี้ (ก) Google ให้อนุญาตแบบมีขอบเขต บอกเลิกได้ ไม่ใช่สิทธิแต่เพียงผู้เดียว และไม่สามารถให้สิทธิ์อนุญาตต่อเพื่อติดตั้ง คัดลอก และใช้งาน GATC เท่าที่จำเป็นแก่คุณ เพื่อให้คุณใช้บริการจากพร็อพเพอร์ตี้ของคุณหรือของบุคคลที่สามได้ และ (ข) คุณมีสิทธิ์เข้าถึง ดู และดาวน์โหลดรายงานของคุณแบบระยะไกล ซึ่งรายงานนี้จัดเก็บไว้ที่ www.google.com/intl/th/analytics/ อย่างไรก็ตาม คุณไม่มีสิทธิ์ (และต้องไม่อนุญาตอนุญาตบุคคลที่สามใดๆ) ในการ (i) คัดลอก ดัดแปลง ปรับเปลี่ยน แปล หรือสร้างผลงานที่ดัดแปลงมาจากซอฟต์แวร์หรือเอกสาร (ii) ทำวิศวกรรมย้อนกลับ แยก แยกส่วน หรือพยายามค้นหาซอร์สโค้ดของซอฟต์แวร์ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตอย่างชัดแจ้งตามกฎหมายที่มีผลบังคับในเขตอำนาจตามสถานที่ตั้งของคุณ (iii) เช่า ให้เช่า ขาย มอบ หรือโอนสิทธิ์ในหรือต่อซอฟต์แวร์ เอกสาร หรือบริการ (iv) ลบล้างประกาศหรือฉลากกำกับแสดงกรรมสิทธิ์บนซอฟต์แวร์หรือที่เกิดขึ้นจากบริการ (v) ใช้งาน ประกาศ ส่งต่อ หรือเริ่มใช้อุปกรณ์ ซอฟต์แวร์ หรือการกระทำตามกิจวัตรใดๆ เพื่อแทรกแซงหรือพยายามแทรกแซงการทำงานของบริการหรือซอฟต์แวร์นี้ หรือ (vi) การใช้ข้อมูลที่มีฉลากกำกับว่าเป็นของบุคคลที่สามขณะใช้บริการเพื่อวัตถุประสงค์อื่นที่นอกเหนือไปจากการสร้าง ดู และดาวน์โหลดรายงาน นอกจากนี้ คุณต้องปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องทุกข้อที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานและเข้าใช้เอกสาร ซอฟต์แวร์ บริการ และรายงาน

5. การรักษาข้อมูลที่เป็นความลับ

ทั้งสองฝ่ายจะต้องไม่ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลลับของอีกฝ่ายหนึ่งโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากอีกฝ่ายหนึ่งก่อน เว้นแต่จะทำไปเพื่อทำหน้าที่ตามภาระของตนภายใต้ข้อตกลงฉบับนี้หรือให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หรือคำสั่งศาล ซึ่งในกรณีดังกล่าว ฝ่ายที่จำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลลับนั้นจะต้องแจ้งอีกฝ่ายให้ทราบอย่างชัดเจนที่สุดเท่าที่จะทำได้ตามสมควร ก่อนทำการเปิดเผยข้อมูลลับดังกล่าว

6. สิทธิ์และความเป็นสาธารณะของข้อมูล

Google และบริษัทในเครือที่ Google เป็นเจ้าของแต่เพียงผู้เดียวมีสิทธิ์เก็บรักษาและใช้งานข้อมูลที่รวบรวมได้ขณะที่คุณใช้บริการของ Google โดยให้เป็นไปตามข้อกำหนดในนโยบายความเป็นส่วนตัว (ใน www.google.com/intl/th/policies/privacy/) ทั้งนี้ Google จะไม่แชร์ "ข้อมูลลูกค้า" ของคุณหรือข้อมูลลูกค้าของบุคคลที่สามรายใดให้บุคคลที่สามรายอื่นทราบ เว้นแต่ว่า Google (i) จะได้รับคำยินยอมจากคุณให้เปิดเผยข้อมูลลูกค้าหรือคำยินยอมของบุคคลที่สามให้เปิดเผยข้อมูลลูกค้าของบุคคลที่สาม (ii) มีความเห็นว่าต้องทำเช่นนั้นตามกฎหมายหรือเชื่อโดยสุจริตว่าจำเป็นต้องมีการเข้าถึง รักษา หรือเปิดเผยข้อมูลลูกค้าตามสมควรเพื่อปกป้องสิทธิ์ ทรัพย์สิน หรือความปลอดภัยของ Google ผู้ใช้งานของ Google หรือสาธารณชน หรือ (iii) จะให้ข้อมูลลูกค้าแก่บุคคลที่สามในบางสถานการณ์เพื่อทำงานบางอย่างแทน Google (เช่น การเรียกเก็บเงินหรือการเก็บข้อมูล) ภายใต้ข้อจำกัดที่เข้มงวดเพื่อป้องกันไม่ให้มีการใช้งานหรือแชร์ข้อมูล เว้นแต่ว่าจะได้รับคำสั่งจาก Google หลังจากทำงานดังกล่าวเสร็จแล้ว ให้เป็นไปตามข้อตกลงที่บังคับให้บุคคลที่สามเหล่านี้ประมวลผลข้อมูลของลูกค้าตามคำแนะนำของ Google แต่เพียงผู้เดียวและเป็นไปตามข้อตกลงฉบับนี้ รวมทั้งมาตรการด้านการรักษาข้อมูลที่เป็นความลับและการรักษาความปลอดภัยที่เหมาะสม

7. ความเป็นส่วนตัว

คุณจะไม่ (และไม่อนุญาตให้บุคคลที่สามใดๆ) ใช้บริการเพื่อติดตาม เก็บ หรืออัปโหลดข้อมูลใดที่สามารถระบุตัวบุคคลได้ (เช่น ชื่อ ที่อยู่อีเมล หรือข้อมูลการเรียกเก็บเงิน) หรือข้อมูลอื่นที่สามารถเชื่อมโยงไปถึงข้อมูลดังกล่าวได้ตามสมควรโดย Google คุณจะต้องปฏิบัติตามนโยบายความเป็นส่วนตัวที่เหมาะสมและปฏิบัติตามกฎหมาย นโยบาย และข้อบังคับที่ใช้บังคับเกี่ยวกับการเก็บข้อมูลจากผู้เข้าชมทั้งหมด คุณต้องโพสต์นโยบายความเป็นส่วนตัว และนโยบายความเป็นส่วนตัวนั้นต้องแจ้งถึงการใช้งานคุกกี้จากคุณ ซึ่งคุกกี้นี้ใช้เพื่อเก็บข้อมูล คุณต้องเปิดเผยการใช้ Google Analytics และวิธีการที่ Google Analytics เก็บและประมวลผลข้อมูล โดยสามารถทำได้โดยแสดงลิงก์ที่เห็นได้ชัดเจนไปยังไซต์ "How Google uses data when you use our partners' sites or apps (วิธีที่ Google ใช้ข้อมูลเมื่อคุณใช้ไซต์หรือแอปของพันธมิตร)" (ที่ www.google.com/intl/th/policies/privacy/partners/ หรือ URL อื่นใดที่ Google จะระบุไว้) คุณจะใช้ความพยายามตามสมควรในทางพาณิชย์เพื่อตรวจสอบให้แน่ใจว่าผู้เข้าชมได้รับข้อมูลที่ชัดเจนและครบถ้วน และให้ความยินยอมเกี่ยวกับการเก็บและเข้าถึงคุกกี้หรือข้อมูลอื่นบนอุปกรณ์ของผู้เข้าชม เมื่อการกระทำดังกล่าวเกิดขึ้นโดยเกี่ยวข้องกับบริการ และในกรณีที่การให้ข้อมูลและการขอรับความยินยอมดังกล่าวนั้นเป็นสิ่งกำหนดไว้ตามกฎหมาย

คุณต้องไม่ใช้อุบายหลบเลี่ยงคุณลักษณะด้านความเป็นส่วนตัวใดๆ (เช่น การเลือกไม่ใช้) ที่เป็นส่วนหนึ่งของบริการ และต้องปฏิบัติตามนโยบาย Google Analytics ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดซึ่งระบุไว้ที่ www.google.com/analytics/policies/ (หรือ URL อื่นที่ Google อาจระบุ) ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงเป็นครั้งคราว (นโยบาย Google Analytics)

คุณสามารถมีส่วนร่วมในบริการ Google Analytics เวอร์ชันรวมและบริการ โฆษณา Google บางรูปแบบ ("คุณลักษณะการโฆษณาของ Google Analytics") หากใช้คุณลักษณะการโฆษณาของ Google Analytics คุณจะปฏิบัติตามนโยบายสำหรับคุณลักษณะการโฆษณาของ Google Analytics (ดูได้ที่ https://support.google.com/analytics/answer/2700409?hl=th&topic=2611283) การเข้าถึงและการใช้บริการ โฆษณา Google ของคุณจะอยู่ภายใต้ข้อตกลงที่ใช้บังคับระหว่างคุณและ Google ในเรื่องที่เกี่ยวกับบริการนั้น

ถ้าคุณใช้ Platform Home การใช้ Platform Home ของคุณจะขึ้นอยู่กับข้อกำหนดเพิ่มเติมของ Platform Home (หรือชื่อที่เปลี่ยนใหม่ในภายหลัง) ซึ่งอยู่ที่่ https://support.google.com/marketingplatform/answer/9047313 (หรือ URL อื่นที่ Google อาจระบุ) ที่ได้รับการปรับแก้อยู่เรื่อยๆ ("ข้อกำหนด Platform Home") แต่ตามที่ระบุในส่วน 2 ของข้อกำหนด Suite Home การใช้บริการนี้จะยังคงอยู่ภายใต้ข้อตกลงนี้

8. การให้ความคุ้มครอง

คุณจะต้องปกป้อง คุ้มครอง และป้องกัน Google และบริษัทในเครือที่ Google เป็นเจ้าของแต่เพียงผู้เดียวตามขอบเขตที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องอนุญาต โดยใช้ค่าใช้จ่ายของคุณเอง จากการเรียกร้องของบุคคลที่สามทุกรูปแบบ การฟ้องร้อง การดำเนินคดีและคดีความที่ฟ้องร้องต่อ Google หรือเจ้าหน้าที่ กรรมการ ลูกจ้าง ตัวแทน หรือบริษัทลูกของ Google รวมทั้งความรับผิด ความเสียหาย การไกล่เกลี่ย การลงโทษ ค่าปรับ ต้นทุน หรือค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องทั้งหมด (ซึ่งรวมถึงค่าทนายและค่าใช้จ่ายด้านคดีอื่นๆ ตามสมควร) ที่ตกเป็นภาระของ Google หรือของเจ้าหน้าที่ กรรมการ ลูกจ้าง ตัวแทน หรือพาร์ทเนอร์ ซึ่งเกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับ (i) การละเมิดข้อตกลงและเงื่อนไขใดๆ ในข้อตกลงฉบับนี้ (ii) การที่คุณใช้บริการนี้ (iii) การละเมิดกฎหมาย กฎ หรือระเบียบของบริการนี้ที่เกี่ยวข้องกับคุณ (iv) การรับรองและการรับประกันใดๆ ที่คุณทำและเกี่ยวข้องกับแง่มุมใดก็ตามของบริการ ซอฟต์แวร์ หรือรายงานไปยังบุคคลที่สาม (v) ข้อเรียกร้องใดๆ ที่ทำโดยหรือทำแทนบุคคลที่สามรายใดก็ตามที่เกี่ยวข้องกันทางตรงหรือทางอ้อมกับการใช้บริการ ซอฟต์แวร์ หรือรายงานของคุณ; (vi) การที่คุณละเมิดภาระรับผิดชอบด้านความเป็นส่วนตัวต่อบุคคลที่สาม และ (vii) ข้อเรียกร้องใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการกระทำหรือการละเลยการกระทำของบุคคลที่สามที่เกี่ยวข้องกับบริการ ซอฟต์แวร์ หรือรายงาน ทั้งนี้ Google จะจัดทำประกาศเป็นลายลักษณ์อักษรให้กับคุณเพื่อแจ้งข้อเรียกร้อง คดี หรือการกระทำใดๆ ซึ่งคุณทำเพื่อคุ้มครอง Google คุณต้องให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่เท่าที่ต้องทำตามสมควรเพื่อต่อสู้กับข้อเรียกร้องเหล่านี้ Google ขอสงวนสิทธิ์รับหน้าที่ต่อสู้และควบคุมเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองดังกล่าวโดยคุณเองแต่เพียงผู้เดียวและออกค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องเอง

9. บุคคลที่สาม

หากคุณใช้บริการในนามของบุคคลที่สามหรือบุคคลที่สามใช้บริการผ่านบัญชีของคุณ ไม่ว่าคุณจะได้รับอนุญาตจาก Google ให้กระทำการดังกล่าวหรือไม่ คุณต้องยืนยันและรับประกันว่า (ก) คุณได้รับอนุญาตให้กระทำการแทนบุคคลที่สามดังกล่าวและผูกพันตามข้อตกลงนี้ต่อภาระทุกประการภายใต้ข้อตกลงนี้ (ข) Google มีสิทธิ์แชร์ข้อมูลลูกค้าใดๆ กับบุคคลที่สามที่เกี่ยวข้องกับพร็อพเพอร์ตี้ของบุคคลที่สามรายดังกล่าว และ (ค) คุณจะไม่เปิดเผย "ข้อมูลลูกค้า" ของบุคคลที่สามให้บุคคลอื่นใดทราบหากไม่ได้รับความยินยอมจากบุคคลที่สามรายดังกล่าว

10. ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

GOOGLE ไม่ให้การรับประกันใดๆ ตามกฎหมายหรือในลักษณะอื่นไม่ว่าโดยแจ้งหรือโดยนัย ตามขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องอนุญาต เว้นแต่ว่าได้ระบุไว้อย่างชัดแจ้งในข้อตกลงฉบับนี้ โดยรวมถึงการรับประกันคุณค่าความเป็นสินค้าแบบมีขอบเขต ความเหมาะสมกับการใช้งานเฉพาะ และการไม่ละเมิดสิทธิ์

11. การจำกัดความรับผิด

GOOGLE ไม่รับผิดต่อการสูญเสียรายได้ของคุณหรือค่าเสียหายทางอ้อม แบบพิเศษ ที่เกิดขึ้นเอง แบบเป็นผลสืบเนื่อง เป็นข้อยกเว้น หรือที่เป็นบทลงโทษตามขอบเขตที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องอนุญาต แม้ว่า GOOGLE บริษัทในเครือ หรือบริษัทลูกจะได้รับแจ้ง ทราบ หรือควรทราบว่ามีโอกาสเกิดความเสียหายดังกล่าวและแม้ว่าค่าเสียหายโดยตรงจะไม่เพียงพอต่อการชดใช้ก็ตาม นอกจากนี้ ความรับผิดรวมทั้งหมดของ GOOGLE รวมทั้งบริษัทในเครือที่ Google เป็นเจ้าของแต่เพียงผู้เดียวที่มีต่อคุณหรือบุคคลที่สามใดๆ จากความสูญหายหรือความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากข้อเรียกร้อง ความต้องการ หรือการกระทำที่เกิดขึ้นหรือเกี่ยวข้องกับข้อตกลงฉบับนี้จะต้องมีมูลค่าไม่เกิน 500 ดอลลาร์สหรัฐฯ (USD)

12. ประกาศเกี่ยวกับกรรมสิทธิ์

บริการซึ่งรวมถึงซอฟต์แวร์และสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาทั้งหมดเป็นและจะยังคงเป็นทรัพย์สินของ Google (และบริษัทในเครือที่ Google เป็นเจ้าของทั้งหมด) Google และผู้อนุญาตสงวนและรักษาไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมดในและต่อซอฟต์แวร์ที่ไม่ได้มอบให้แก่คุณโดยชัดแจ้งในข้อตกลงนี้โดยไม่มีข้อจำกัดใดๆ ซึ่งรวมถึงสิทธิของ Google (และบริษัทในเครือที่ Google เป็นเจ้าของทั้งหมด) ในการเป็นเจ้าของซอฟต์แวร์และเอกสารแต่เพียงผู้เดียว ทั้งนี้ คุณตกลงที่จะไม่ (และไม่อนุญาตให้บุคคลที่สามใดๆ) (ก) ให้อนุญาตต่อ จัดจำหน่าย หรือใช้บริการหรือซอฟต์แวร์นอกขอบเขตของการอนุญาตให้ใช้สิทธิตามที่ระบุในข้อตกลงนี้ (ข) ทำสำเนา เปลี่ยนแปลง ดัดแปลง แปล จัดทำงานดัดแปลงจาก ทำวิศวกรรมย้อนกลับ แยกส่วน หรือแยกซอฟต์แวร์ หรือพยายามค้นหาซอร์สโค้ดหรือความลับทางการค้าที่เกี่ยวข้องกับบริการ (ค) เช่า ให้เช่า ขาย มอบ หรือโอนสิทธิในหรือต่อซอฟต์แวร์หรือบริการ (ง) ใช้ โพสต์ ส่งต่อ หรือนำอุปกรณ์ ซอฟต์แวร์ หรือการกระทำเป็นกิจวัตรใดๆ ที่รบกวนหรือพยายามรบกวนการทำงานของบริการหรือซอฟต์แวร์ (จ) ใช้เครื่องหมายการค้า ชื่อทางการค้า เครื่องหมายบริการ โลโก้ ชื่อโดเมน และคุณสมบัติทางตราสินค้าที่มีลักษณะเฉพาะอื่นใด หรือลิขสิทธิ์หรือกรรมสิทธิ์อื่นใดที่เกี่ยวข้องกับบริการไม่ว่าด้วยวัตถุประสงค์ใด หากไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรโดยชัดแจ้งจาก Google (ฉ) จดทะเบียน พยายามจดทะเบียน หรือช่วยเหลือผู้ใดในการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ชื่อทางการค้า เครื่องหมายบริการ โลโก้ ชื่อโดเมน และคุณสมบัติทางตราสินค้าที่มีลักษณะเฉพาะอื่นใด ลิขสิทธิ์ หรือสิทธิในการเป็นเจ้าของอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับ Google (หรือบริษัทในเครือที่ Google เป็นเจ้าของทั้งหมด) นอกเหนือจากในนามของ Google (หรือบริษัทในเครือที่ Google เป็นเจ้าของทั้งหมด ตามแต่กรณี) (ช) ลบ ปิดบัง หรือเปลี่ยนแปลงข้อความลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า หรือสิทธิในการเป็นเจ้าของที่ปรากฏในหรือบนรายการใดที่รวมอยู่ในบริการ หรือ (ซ) แสวงหาคำสั่งห้ามให้บริการส่วนหนึ่งส่วนใดซึ่งมาจากการละเมิดสิทธิบัตรในการดำเนินคดีที่ยื่นในช่วงระยะเวลาของข้อตกลงนี้หรือเป็นระยะเวลาหนึ่งปีหลังจากเวลาดังกล่าว

13. สิทธิ์ของรัฐบาลสหรัฐฯ

ถ้าผู้รับบริการนี้คือรัฐบาลสหรัฐฯ หรือตัวแทนรัฐบาลสหรัฐฯ หรือคู่ตกลงหลักของรัฐบาลสหรัฐฯ (ไม่ว่าจะในลำดับชั้นใด) ตามมาตราที่ 48 C.F.R. 227.7202-4 (เรื่องการได้รับสิทธิ์โดยกระทรวงกลาโหม (DOD)) และมาตราที่ 48 C.F.R. 2.101 และ 12.212 (สำหรับการได้รับสิทธิ์ที่ไม่ใช่ DOD) สิทธิ์ของรัฐบาลที่มีในซอฟต์แวร์ รวมถึงสิทธิ์ในการใช้ ดัดแปลง ทำซ้ำ เผยแพร่ ปฏิบัติการ แสดง หรือเปิดเผยซอฟต์แวร์หรือเอกสารต่างๆ นั้นจะต้องเป็นไปตามสิทธิ์ของการอนุญาตให้ใช้สิทธิในทางการค้าและข้อจำกัดต่างๆ ที่ระบุไว้ในข้อตกลงฉบับนี้ทุกแง่มุม

14. ระยะเวลาและการบอกเลิกข้อตกลง

คู่ตกลงฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งสามารถบอกเลิกข้อตกลงนี้ได้ตลอดเวลาโดยการบอกกล่าว หลังจากที่มีการบอกเลิกข้อตกลงนี้แล้ว Google จะหยุดให้บริการและคุณจะหยุดการเข้าถึงบริการ รวมทั้งลบสำเนาทั้งหมดของ GATC ออกจากพร็อพเพอร์ตี้ทั้งหมด และรับรองว่าได้ดำเนินการดังกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษรต่อ Google ภายใน 3 วันทำการหลังจากที่มีการยุติดังกล่าว ในกรณีที่มีการเลิกข้อตกลงใดๆ เกิดขึ้น (ก) คุณจะไม่มีสิทธิได้รับเงินคืนจากค่าธรรมเนียมการใช้งานหรือค่าธรรมเนียมอื่นใดคืน และ (ข) ยอดค้างชำระใดๆ สำหรับการบริการที่ได้ให้จนถึงวันที่เลิกข้อตกลงจะถึงกำหนดชำระทันทีและต้องชำระเต็มจำนวน และ (ค) คุณจะไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลรายงานทีผ่านมาของคุณได้อีกต่อไป

15. การเปลี่ยนแปลงข้อตกลงการใช้บริการและนโยบายอื่นๆ

Google อาจเปลี่ยนแปลงข้อตกลงเหล่านี้หรือข้อตกลงเพิ่มเติมใดที่ใช้บังคับกับบริการเพื่อแสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงของกฎหมายหรือการเปลี่ยนแปลงในบริการ เป็นต้น คุณควรตรวจสอบข้อตกลงอย่างสม่ำเสมอ Google จะโพสต์ประกาศที่เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงข้อตกลงเหล่านี้ที่ www.google.com/intl/th/analytics นโยบายสำหรับ Google Analytics ที่ www.google.com/analytics/policies หรือนโยบายอื่นที่อ้างอิงถึงในข้อตกลงเหล่านี้ที่ URL ที่เกี่ยวข้องของนโยบายดังกล่าว การเปลี่ยนแปลงจะไม่ใช้บังคับย้อนหลัง และจะมีผลบังคับใช้อย่างเร็ว 14 วันหลังจากโพสต์ หากคุณไม่ยอมรับในข้อตกลงการใช้บริการที่มีการเปลี่ยนแปลง คุณควรหยุดใช้ Google Analytics การแก้ไขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงใดในข้อตกลงนี้จะไม่มีผลบังคับใช้ เว้นแต่ (i) ได้กระทำเป็นลายลักษณ์อักษรและลงชื่อโดยตัวแทนผู้มีอำนาจโดยถูกต้องของ Google (ii) คุณยอมรับข้อตกลงฉบับปรับปรุงทางออนไลน์ (iii) คุณยังคงใช้บริการต่อไปหลังจากที่ Google ได้โพสต์การอัปเดตข้อตกลงหรือนโยบายใดที่บังคับใช้กับบริการ

16. ข้อมูลเบ็ดเตล็ด กฎหมายที่เกี่ยวข้องและเขตอำนาจของกฎหมาย

Google ไม่ต้องดำเนินการตามข้อตกลงนี้หากมีการขัดขวาง ทำให้ล่าช้า หรือกีดกันดำเนินการดังกล่าวจากสาเหตุที่เกินกว่าจะควบคุมได้ตามสมควร ข้อตกลงนี้ (รวมถึงการแก้ไขเพิ่มเติมใดๆ ที่ทั้งสองฝ่ายเห็นชอบเป็นลายลักษณ์อักษร) เป็นข้อตกลงที่สมบูรณ์ระหว่างคุณและ Google ในเรื่องต่างๆ ที่ระบุอยู่ในข้อตกลงฉบับนั้นๆ และจะมีผลบังคับใช้แทนที่ข้อตกลงและการรับรองที่ทั้งสองฝ่ายทำไว้ก่อนหน้านี้ทุกประการ นอกจากนี้ หากข้อกำหนดใดก็ตามของข้อตกลงฉบับนี้ไม่สามารถบังคับใช้ได้ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตาม สามารถปรับเปลี่ยนข้อกำหนดดังกล่าวเท่าที่จำเป็นเพื่อให้สามารถบังคับใช้ได้ตามขอบเขตสูงสุดที่จะทำได้ เพื่อให้สื่อถึงเจตนารมณ์ของทั้งสองฝ่าย ส่วนข้อกำหนดอื่นที่เหลือของข้อตกลงจะยังคงมีผลบังคับใช้และอำนาจอย่างเต็มที่ ให้ควบคุมและตีความข้อตกลงฉบับนี้ตามกฎหมายของรัฐแคลิฟอร์เนียโดยไม่ต้องอ้างอิงหลักความขัดแย้งทางกฎหมาย ในกรณีที่เกิดความขัดแย้งใดก็ตามระหว่างกฎหมาย กฎ และระเบียบของประเทศอื่นกับกฎหมาย กฎ และระเบียบของแคลิฟอร์เนีย ให้ยึดตามกฎหมาย กฎ และระเบียบของรัฐแคลิฟอร์เนียเป็นหลัก แต่ละฝ่ายตกลงจะยื่นฟ้องต่อเขตอำนาจที่เป็นส่วนตัวและมีอำนาจแต่เพียงผู้เดียวของศาลแห่งซานตาคลาราเคาท์ตี้ รัฐแคลิฟอร์เนีย ทั้งนี้ อนุข้อตกลงของสหประชาชาติว่าด้วยข้อตกลงการค้าขายสินค้าระหว่างประเทศและกฎหมายธุรกรรมข้อมูลคอมพิวเตอร์อย่างเท่าเทียมกันจะไม่มีผลบังคับใช้กับข้อตกลงฉบับนี้ ซอฟต์แวร์ในข้อตกลงนี้อยู่ภายใต้การควบคุมของระเบียบการส่งออกของประเทศสหรัฐฯ และห้ามส่งออกหรือใช้งานซอฟต์แวร์นี้ในประเทศหรือโดยบุคคลที่ถูกคว่ำบาตรทางการค้า คุณจะต้องส่งจดหมายแจ้งทุกฉบับที่ส่งถึง Google ไปยังที่อยู่: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA พร้อมส่งสำเนาไปยังแผนกกฎหมาย (Legal Department) ของ Google ทางไปรษณีย์ชั้นหนึ่งหรือแอร์เมลหรือบริษัทส่งสินค้าข้ามคืน การส่งจะเสร็จสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อ Google ได้รับจดหมายดังกล่าวแล้ว การผ่อนปรนให้กับการผิดข้อตกลงครั้งหนึ่งครั้งใดนั้นไม่จัดว่าเป็นการผ่อนปรนให้กับการผิดข้อตกลงครั้งอื่นในอนาคต คุณจะต้องไม่โอนสิทธิ์หรือมอบสิทธิ์ใดๆ ในข้อตกลงนี้ด้วยวิธีการอื่นโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจาก Google และความพยายามดังกล่าวจะตกเป็นโมฆะทันที ความสัมพันธ์ระหว่าง Google กับคุณไม่ใช่ความสัมพันธ์แบบหุ้นส่วนทางกฎหมาย แต่เป็นความสัมพันธ์แบบคู่ตกลงอิสระ ข้อตกลงฉบับนี้จะมีผลผูกพันและให้ผลประโยชน์ต่อผู้สืบทอดและผู้รับสิทธิ์ของคู่ข้อตกลงแต่ละฝ่ายของข้อตกลงนี้ ข้อข้อตกลงต่อไปนี้จะยังคงมีผลต่อไป แม้ว่าข้อตกลงจะสิ้นสุดลงแล้วก็ตาม กล่าวคือข้อ 1, 4, 5, 6 (ยกเว้นสองประโยคสุดท้าย), 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, และ 16

อัปเดตครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2018