ALLMÄNNA VILLKOR FÖR GOOGLE ANALYTICS

Dessa tjänstevillkor för Google Analytics (detta ”Avtal”) har ingåtts mellan Google Inc. (”Google”) och den person som ingår detta Avtal ("Ni” eller ”Er”). Detta Avtal reglerar Er användning av standardversionen av Google Analytics (”Tjänsten”). GENOM ATT KLICKA PÅ KNAPPEN ”JAG ACCEPTERAR”, SLUTFÖRA REGISTRERINGSPROCESSEN ELLER GENOM ATT ANVÄNDA TJÄNSTEN, BEKRÄFTAR NI ATT NI HAR LÄST OCH ACCEPTERAT DETTA AVTAL OCH ATT NI HAR BEHÖRIGHET ATT INGÅ DETTA AVTAL PÅ KONTOHAVARENS VÄGNAR. Med beaktande av det föregående har parterna enats om följande:

1. Definitioner

”Analysprogramvara” avser Programvaran Google Analytics på serversidan, inklusive uppgraderingar, som analyserar Kunduppgifterna och genererar Rapporterna.

”Besökare” avser besökare av Er Egendom.

”Dokumentation” avser medföljande dokumentation som Google gjort tillgänglig för Er för användning tillsammans med Analysprogramvaran, inklusive dokumentation som är tillgänglig online.

”Egendom” avser en webbplats, app eller annan egendom under Er kontroll som skickar data till Google Analytics. Varje Egendom inkluderar en förvald Profil som mäter alla sidor inom Egendomen.

”GATC” avser Google Analytics Tracking Code, vilken är installerad på en Egendom med avsikt att samla in Kunduppgifter, tillsammans med alla korrigeringar, uppdateringar och uppgraderingar som är tillgängliga för Er.

”Konfidentiell Information” avser varje typ av proprietära uppgifter och all annan information som lämnas ut av den ena parten till den andra och som är märkt “konfidentiell” eller som lämnas muntligen och som inom fem arbetsdagar därefter nedtecknats skriftligen och märkts med ”konfidentiellt”. Konfidentiell Information innefattar inte information som är eller blir allmänt tillgänglig, som mottagaren hade i sin besittning innan den mottogs från den andra parten eller som har utvecklats självständigt av mottagaren utan användning av Konfidentiell Information.

”Konto” avser Ert faktureringskonto för Tjänsten. Alla Profiler som länkas till en viss Egendom får sina Träffar aggregerade före det att avgiften för Tjänsten för den aktuella Egendomen bestäms.

”Kunduppgifter” eller ”Google Analytics-data” avser de uppgifter om Besökare och deras aktiviteter som Ni samlar in, behandlar eller lagrar med hjälp av Tjänsten.

”Profil” avser den samling inställningar som tillsammans avgör vilken information som ska ingå i, eller uteslutas från, en viss Rapport. Till exempel kan en Profil upprättas för en liten del av en webbplats som en enskild Rapport. Många Profiler kan upprättas för en viss Egendom.

”Programvaran” avser GATC och Analysprogramvaran.

”Rapport” avser analysresultatet som visas på www.google.com/intl/sv/analytics/ för en Profil.

”Sekretesspolicy” avser sekretesspolicyn för en viss Egendom.

”Tredje part” avser varje tredje part (i) som Ni ger tillgång till Ert Konto eller (ii) för vilken Ni använder Tjänsten för att insamla information å sådan tredje parts vägnar.

”Träff” avser den grundläggande enhet som Google Analytics-systemet behandlar. En Träff kan vara ett anrop till Google Analytics-systemet från olika bibliotek, inklusive JavaScript (t.ex. analytics.js), Silverlight, Flash och Mobil. En Träff kan vara en sidvisning, en transaktion, ett objekt, eller en händelse, social interaktion eller tidsparameter. Träffar kan också levereras till Google Analytics-systemet utan att använda ett av biblioteken, via andra Google Analytics-stödda protokoll och mekanismer som Tjänsten gör tillgänglig för Er.

Orden "inkluderar" och ”inklusive” betyder ”inkluderar men är inte begränsat till.”

2. Avgifter och Tjänster.

Med undantag för punkt 15, tillhandahålls Tjänsten utan kostnad för Er upp till 10 miljoner Träffar per månad och konto.

Google kan ändra sina avgifter och betalningsrutiner för Tjänsten från tid till annan, inklusive tillägg av kostnader för geografiska data, tillägg för kostnader för data från sökmotorer eller andra avgifter som debiterats Google eller dess helägda dotterbolag av tredje parter för att data ska inkluderas i Tjänstens rapporter. Ändringar av avgifter eller betalningsrutiner träder ikraft vid Ert godkännande av ändringarna, vilka kommer att anslås på www.google.com/intl/sv/analytics/. Såvida inte annat uttrycks, anges alla avgifter i US-dollar. Obetalda avgifter förfaller omedelbart till betalning vid uppsägning av Avtalet, och samtliga indrivningskostnader (inklusive advokatkostnader) som Google ådragit sig kommer att inkluderas i skulden, och kan komma att debiteras det kreditkort eller annan betalningsform som är kopplat till Ert AdWordskonto.

3. Medlemskonto, lösenord och säkerhet.

För att registrera Er för Tjänsten, måste Ni slutföra registreringsprocessen genom att förse Google med aktuella, kompletta och korrekta uppgifter, såsom efterfrågas i registreringsformuläret, inklusive Er e-postadress (användarnamn) och lösenord. Ni ska skydda Era lösenord och Ni tar fullt ansvar för Er egen, och tredje parts, användning av Era konton. Ni är ensamt ansvarig för samtliga aktiviteter som sker via Ert Konto. Ni ska omedelbart meddela Google om Ni får kännedom om obehörig användning av Ert Konto eller annat brott mot säkerheten. Googles (eller dess helägda dotterbolags) anställda kan, från tid till annan, logga in på Tjänsten genom Ert lösenord i syfte att underhålla eller förbättra tjänsten, inklusive i syfte att förse Er med assistans i tekniska frågor eller faktureringsfrågor.

4. Icke-exklusiv licens.

I enlighet med detta Avtal, (a) upplåter Google härmed till Er en begränsad, återkallelig, icke-exklusiv, ej underlicensierbar licens att installera, kopiera och använda GATC, endast i den utsträckning som är nödvändig för att Ni ska kunna använda Tjänsten för Era Egendomar eller Tredje Parts Egendom(ar); och (b) Ni har rätt att på distans få tillgång till, granska och ladda ned Era Rapporter som lagras på www.google.com/intl/sv/analytics/

Ni får inte själv (och Ni får inte heller låta tredje part) (i) kopiera, ändra, översätta eller på annat vis vidareutveckla Programvaran eller Dokumentationen; (ii) bakåtutveckla (reverse engineer), dekompilera, demontera eller på annat vis försöka utröna Programvarans källkod, om inte annat uttryckligen följer av tvingande tillämplig lag där Ni har Ert säte; (iii) hyra ut, leasa, sälja, överlåta eller på annat vis överföra rättigheter inom eller till Programvaran, Dokumentationen eller Tjänsten; (iv) avlägsna rättighetsmärkning eller annat märke på Programvaran eller som i annat fall anbringats av Tjänsten; (v) använda, sända, överföra eller införa något verktyg, programvara eller rutin som stör eller försöker störa Tjänstens eller Programvarans funktion; eller (vi) använda data i Tjänsten som är märkt som tillhörig tredje part för andra ändamål än generering, visning och nedladdning av Rapporter. Ni ska agera i enlighet med samtliga tillämpliga lagar och föreskrifter i Er användning av och tillgång till Dokumentationen, Programvaran, Tjänsten och Rapporterna.

5. Sekretess.

Ingen part ska använda eller lämna ut den andra partens Konfidentiella information utan den andra partens föregående skriftliga samtycke, förutom om syftet är att fullgöra dess skyldigheter enligt Avtalet eller om det krävs enligt lag, föreskrift eller domstolsbeslut; i vilket fall den part som tvingas lämna ut Konfidentiell Information ska meddela den andra parten i den utsträckning det är praktiskt möjligt innan Konfidentiell Information lämnas ut.

6. Informationsrättigheter och offentliggörande.

Google och dess helägda dotterbolag får behålla och använda, med iakttagande av villkoren i dess Sekretesspolicy (som hittas på www.google.com/intl/sv/policies/privacy/), information som samlats in genom Er användning av Tjänsten. Google lämnar inte ut Era Kunduppgifter eller Tredje parts Kunduppgifter till någon tredje part såvida inte Google (i) har fått Ert medgivande avseende dessa Kunduppgifter eller Tredje parts medgivande för dennes Kunduppgifter; (ii) bedömer att lagen kräver detta eller i god tro anser att tillgång, bevarande eller utlämnande av Kunduppgifter rimligen behövs för att skydda Googles rättigheter, egendom eller säkerhet, dess användare eller allmänheten; eller (iii) tillhandahåller Kunduppgifter under vissa begränsade omständigheter till tredje parter för att utföra åtgärder åt Google (till exempel fakturering eller datalagring) med strikta restriktioner som förhindrar att uppgifterna används eller delas på annat vis än enligt Googles anvisningar. När detta har gjorts, gäller i avtalen med dessa parter att parterna endast ska behandla Kunduppgifter i enlighet med Googles instruktioner och i överensstämmelse med detta Avtal och lämpliga sekretess och säkerhetsåtgärder.

7. Integritet.

Du ska inte skicka information till Google som Google kan använda eller känna igen som uppgifter som kan kopplas till en specifik individ, och ska inte heller medverka till eller tillåta att någon tredje part att göra det.

Ni måste ha och efterfölja en lämplig Sekretesspolicy och ska följa samtliga gällande lagar, policyer och regler som rör insamlandet av information från Besökare. Ni måste publicera en Sekretesspolicy, och denna Sekretesspolicy måste ge information om Er användning av cookies som används för att samla in trafikuppgifter. Ni måste uppge att Ni använder Google Analytics och hur Google Analytics samlar in och behandlar uppgifter. Detta kan Ni göra genom att placera en väl synlig länk till webbplatsen ”Så använder Google uppgifter när du använder våra partners sidor eller appar”, (på följande address:www.google.com/intl/sv/policies/privacy/partners/, eller annan webbadress som Google kan tillhandahålla från tid till annan). Du ska använda kommersiellt rimliga ansträngningar för att säkerställa att en Besökare får klar och fullständig information om, och samtycker till, lagring och användning av cookies eller annan information på Besökarens enhet när sådan verksamhet sker i samband med Tjänsten och där att ge ut sådan information och erhålla sådant medgivande är ett krav enligt lag.

Ni får inte kringgå några sekretessbestämmelser (t.ex. en s.k. opt-out-möjlighet) som är en del av Tjänsten.

Ni kan delta i en integrerad version av Google Analytics och vissa DoubleClick- och annonseringstjänster (”Google Analytics annonseringsfunktioner”). Om Ni använder Google Analytics for Display Advertisers, måste ni följa bestämmelserna i Google Analytics for Display Advertisers Policy (tillgänglig via support.google.com/analytics/bin/answer.py?hl=sv&topic=2611283&answer=2700409) Din tillgång till och användning av Doubleclick eller Google Analytics annonseringsfunktioner är föremål för de tillämpliga villkoren mellan dig och Google gällande tjänst.

Om du använder GA 360 Suite Home styrs Er användning av GA 360 Suite Home av användarvillkoren för Google Analytics 360 Suite Home (eller motsvarande dokument vid annat namn) som finns på https://360suite.google.com/terms (eller på sådan annan webbadress som Google kan tillhandahålla) (”Villkoren för Suite Home Terms”). Enligt paragraf 2 i Villkoren för Suite Home skall användningen av Tjänsten även fortsatt styras av detta Avtal.

8. Ersättningsskyldighet.

I den utsträckning så är tillåtet enligt lag ska Ni ersätta, hålla skadeslöst och försvara Google och dess helägda dotterbolag, på Er bekostnad, mot samtliga krav från tredje part mot Google eller någon av dess chefer, styrelseledamöter, anställda, ombud eller koncernbolag, samt allt därmed förknippat ansvar, skadestånd, förlikningar, straffavgifter, böter, kostnader eller utlägg (inklusive rimliga advokatkostnader samt andra rättegångskostnader) som Google eller någon av dess chefer, styrelseledamöter, anställda, ombud eller koncernbolag ådragit sig, vilka uppkommit ur eller i förhållande till (i) Ert brott mot något villkor i det här Avtalet, (ii) Er användning av Tjänsten, (iii) Era brott mot gällande lagar, regler eller föreskrifter i anslutning till Tjänsten, (iv) utfästelser eller garantier Ni lämnat gällande någon del av Tjänsten, Programvaran eller Rapporter till Tredje part; (v) krav från Tredje part eller å Tredje parts vägnar vilka direkt eller indirekt kan härledas till Er användning av Tjänsten, Programvaran eller Rapporterna; (vi) brott mot Era förpliktelser gällande sekretess i förhållande till en Tredje part; och (vii) krav i relation till Tredje parts handlingar eller underlåtenhet gällande Tjänsten, Programvaran eller Rapporter. Google kommer att tillhandahålla Er ett skriftligt besked om krav, yrkande eller annan juridisk åtgärd från vilken Ni måste hålla Google skadeslös. Ni ska samarbeta i så stor utsträckning som rimligen kan krävas i försvaret mot något krav. Google förbehåller sig rätten att på egen bekostnad åta sig det exklusiva försvaret samt kontrollen över varje ärende som rör Ert skadeslöshetsåtagande.

9. Tredje parter.

Om Ni använder Tjänsten på Tredje parts vägnar, eller om en Tredje part på annat sätt använder tjänsten via Ert konto, oavsett om Ni har fått Googles godkännande att göra så eller inte, garanterar Ni att (a) Ni har behörighet att agera å denna Tredje parts vägnar och binda sådan Tredje part till detta Avtal och alla åtaganden Ni har enligt detta Avtal, (b) Google har rätt att med sådan Tredje part dela alla Kunduppgifter som är specifika för sådan Tredje parts Egendom och (c) Ni inte kommer att lämna Tredje parts Kunduppgifter till någon annan part utan den Tredje partens medgivande.

10. GARANTIFRISKRIVNING.

I DEN UTSTRÄCKNING SÅ ÄR TILLÅTET ENLIGT TILLÄMPLIG LAG OCH MED UNDANTAG FÖR VAD SOM UTTRYCKLIGEN ANGES I DETTA AVTAL, LÄMNAR GOOGLE INGA ANDRA GARANTIER AV NÅGOT SLAG, UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, SOM FÖLJER AV LAG ELLER ANNARS, OMFATTANDE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL GARANTIER AVSEENDE SÄLJBARHET, ÄNDAMÅLSENLIGHET ELLER FRIHET FRÅN INTRÅNG.

11. ANSVARSBEGRÄNSNING.

I DEN UTSTRÄCKNING SÅ ÄR TILLÅTET ENLIGT TILLÄMPLIG LAG, ANSVARAR GOOGLE INTE FÖR DIN FÖRLUST AV INTÄKT ELLER INDIREKT, SÄRSKILD, OFÖRUTSEDD, PUNITIV SKADA ELLER FÖLJDSKADA, ÄVEN OM GOOGLE ELLER DESS DOTTERBOLAG ELLER ANDRA KONCERNBOLAG HAR BLIVIT UPPLYSTA OM, INSÅG ELLER BORDE HA INSETT ATT SÅDAN SKADA VAR MÖJLIG OCH ÄVEN OM ANSVAR FÖR DIREKT SKADA INTE ÄR EN TILLRÄCKLIG PÅFÖLJD. GOOGLES, OCH DESS HELÄGDA DOTTERBOLAGS, TOTALA OCH SAMMANLAGDA ANSVAR GENTEMOT DIG ELLER NÅGON ANNAN PART FÖR FÖRLUST ELLER SKADA TILL FÖLJD AV KRAV SOM UPPSTÅR UR ELLER MED ANLEDNING AV DETTA AVTAL SKALL INTE ÖVERSTIGA $500 (USD).

12. Äganderätt.

Tjänsten, vilken omfattar Programvaran samt alla immateriella rättigheter däri är och förblir Googles (och dess helägda dotterbolags) egendom. Samtliga rättigheter i och till Programvaran som inte uttryckligen upplåtits till Er enligt Avtalet förbehålls och bibehålls av Google och dess licensgivare utan restriktion, inklusive Googles (och dess helägda dotterbolags) rätt till ensamt ägande av Programvaran och Dokumentationen. Utan att inskränka det ovanstående, åtar Ni er att inte (och att inte låta tredje part): (a) underlicensiera, distribuera eller använda Tjänsten eller Programvaran annat än i enlighet med licensen som erhålls genom detta Avtal; (b) kopiera, modifiera, anpassa, översätta, förbereda vidareutveckling från, bakåtutveckla (reverse engineer), demontera eller dekompilera Programvaran eller på annat vis försöka utröna någon källkod eller affärshemligheter som rör Tjänsten; (c) hyra ut, sälja, överlåta eller annars överföra rättigheter till Programvaran eller Tjänsten; (d) använda, sända, överföra eller införa något verktyg, programvara eller rutin som stör eller försöker störa Tjänstens eller Programvarans funktion; (e) använda varumärken, firmor, produkt- eller tjänstenamn, logotyper, domännamn eller andra kännetecken eller några upphovsrätter eller andra rättigheter hänförliga till Tjänsten för något syfte utan Googles uttryckliga skriftliga samtycke; (f) registrera, försöka registrera,eller assistera någon med att registrera något varumärke, firmor, produkt- eller tjänstenamn, logotyper, domännamn eller andra kännetecken eller några upphovsrätter eller andra rättigheter hänförliga till Google (eller dess helägda dotterbolag) annat än i Googles (eller i förekommande fall dess helägda dotterbolags) namn; (g) avlägsna, dölja eller ändra märkning avseende upphovsrätt, varumärke eller annan rättighet som förekommer i eller på någon del som ingår i Tjänsten; eller (h) i ett förfarande som inlets under giltighetstiden för detta Avtal eller inom ett (1) år efter giltighetstidens upphörande, söka ett föreläggande baserat på patentintrång gällande någon del av tjänsten.

13. USA:s regerings rättigheter.

Om användning av Tjänsten förvärvas av eller på uppdrag av USA:s regering eller av en huvudleverantör eller underleverantör (på någon nivå) till USA:s regering, i enlighet med 48 C.F.R. 227.7202-4 (för förvärv inom Försvarsdepartementet (DOD)) samt 48 C.F.R. 2.101 och 12.212 (för icke DOD-förvärv), så är regeringens rättigheter till Programvaran, inklusive dess rätt att använda, modifiera, reproducera, ge ut, utföra, uppvisa eller utlämna Programvaran eller Dokumentation, i alla avseenden med reservation för de kommersiella licensrättigheterna och restriktionerna i det här Avtalet.

14. Avtalstid och uppsägning.

Endera parten kan säga upp Avtalet när som helst genom meddelande. Vid Avtalets upphörande kommer Google upphöra att tillhandahålla Tjänsten, och Ni skall upphöra med att använda Tjänsten och Ni ska radera samtliga kopior av GATC från all Egendom och bekräfta detta skriftligen till Google inom tre (3) vardagar efter upphörandet. I händelse av upphörande (a) är Ni inte berättigad till någon återbetalning av avgifter för användning eller andra avgifter, och (b) samtliga utestående fordringar för Tjänsten som ackumulerats till och med datum för avtalets upphörande förfaller omedelbart och i sin helhet till betalning och (c) inga av Era historiska Rapporteringsdata kommer längre att vara tillgängliga för Er.

15. Ändringar av Allmänna Villkor och Andra Policyer.

Google kan ändra dessa villkor eller andra villkor som är tillämpliga på Tjänsten i syfte att, t.ex. återspegla ändringar i lag eller Tjänsten. Ni bör granska villkoren regelbundet. Google kommer att anslå meddelande om ändringar av dessa villkor på www.google.com/intl/sv/analytics/, policyer för Google Analytics på https://support.google.com/analytics/answer/4597324?hl=sv. För andra policyer som det hänvisas till i dessa villkor, se tillämplig webbadress för den aktuella policyn. Ändringar är inte tillämpliga retroaktivt och träder i kraft tidigast fjorton (14) dagar efter det att de anslagits. Om Ni inte accepterar de ändrade villkoren för Tjänsten, bör Ni upphöra med användningen av Google Analytics. Tillägg eller ändringar i detta Avtal är inte bindande såvida inte (i) de görs skriftligt och undertecknas av en behörig företrädare för Google, (ii) Ni godkänner de uppdaterade villkoren online, eller (iii) Ni fortsätter att använda Tjänsten efter att Google anslagit uppdateringar till Avtalet eller till någon policy som reglerar Tjänsten.

16. Övrigt, tillämplig lag och tvistlösning.

Google är befriat från sina åtaganden enligt detta Avtal i den utsträckning dessa förhindras, försenas eller försvåras av omständigheter som ligger utom dess skäliga kontroll. Detta Avtal (inklusive tillägg som överenskommits skriftligen av parterna) utgör den fullständiga överenskommelsen mellan Er och Google avseende innehållet, och ersätter alla tidigare avtal och åtaganden mellan parterna. Om någon del av Avtalet befinns ej verkställbar av något skäl, kommer sådan del att justeras i den utsträckning som är nödvändig för att göra den verkställbar i största möjliga utsträckning, för att möjliggöra parternas avsikt, och återstoden av Avtalet ska fortsätta gälla oförändrat. Avtalet ska regleras av och tolkas i enlighet med lagen i staten Kalifornien, U.S.A., med undantag för dess regler om lagval. Om en konflikt uppstår mellan utländsk lagstiftning, regler och föreskrifter och kalifornisk lagstiftning, regler och föreskrifter, ska kalifornisk lagstiftning, regler och föreskrifter gälla. Varje part samtycker till att inrätta sig efter den exklusiva och personliga jurisdiktionen hos domstolarna i Santa Clara County, Kalifornien. Förenta nationernas konvention angående avtal om internationella köp och den amerikanska lagen Uniform Computer Information Transactions Act äger ej tillämpning på detta Avtal. Programvaran kontrolleras av USA:s exportreglering, och får inte exporteras till eller användas av länder eller individer med exportförbud. Meddelanden till Google ska skickas till: Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA , med en kopia till Googles Legal Department via A-post eller flygpost eller bud, och börjar gälla vid mottagandet. Underlåtenhet eller fördröjning av utövandet av en rättighet eller påföljd ska inte utgöra ett framtida avstående av rättigheten eller påföljden. Ni får inte överlåta eller på annat vis överföra någon av Era rättigheter enligt detta Avtal utan Googles föregående skriftliga medgivande, och varje sådant försök är ogiltigt. Relationen mellan Google och Er utgör inte enkelt bolag eller partnerskap, utan är en relation mellan oberoende parter. Avtalet kommer att vara bindande och gälla till förmån för respektive efterträdare till parterna till Avtalet. Följande punkter i Avtalet ska fortsätta gälla efter att Avtalet upphört: 1, 4, 5, 6 (förutom de sista två meningarna), 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, och 16.

Senast uppdaterat 5/24/2016