VILKÅR FOR BRUK AV GOOGLE ANALYTICS

Disse vilkårene for bruk av Google Analytics (denne «avtalen») er inngått av Google Inc. («Google») og den personen som inngår denne avtalen («deg»). Denne avtalen regulerer din bruk av standardversjonen av Google Analytics («tjenesten»). VED Å KLIKKE PÅ KNAPPEN «JEG GODTAR», FULLFØRE REGISTRERINGSPROSESSEN ELLER BRUKE TJENESTEN BEKREFTER DU AT DU HAR LEST OG AKSEPTERER DENNE AVTALEN OG ER AUTORISERT TIL Å INNGÅ DENNE AVTALEN PÅ VEGNE AV EIEREN AV DENNE KONTOEN. I betraktning av det forutgående er partene enige om følgende:

1. Definisjoner.

«Konto» betyr faktureringskontoen for tjenesten. Alle profiler som er koblet til et enkelt område, vil få treffene oppsummert før fastsettelsen av prisen for tjenesten for det aktuelle området.

«Konfidensielle opplysninger» omfatter alle proprietære data og all annen informasjon som bekjentgjøres av en part til den andre, som er skriftlig og merket «konfidensielt» eller bringes videre muntlig og, innen fem virkedager, gjøres skriftlig og merkes «konfidensielt». Til tross for det ovennevnte omfattes ikke konfidensielle opplysninger av opplysninger som er eller blir offentlig kjent, som den mottakende part allerede er i besittelse av før den bekjentgjøres av en av partene, eller som er uavhengig utviklet av den mottakende part uten bruk av konfidensielle opplysninger.

«Kundedata» eller «Google Analytics-data» betyr de dataene du samler inn, behandler eller lagrer ved å bruke tjenesten, og som gjelder kjennetegn ved og aktivitetene til besøkende, som innhentes ved bruk av GATC for deretter å videresendes til serverne og analyseres av behandlingsprogramvaren.

«Dokumentasjon» betyr medfølgende dokumentasjon som Google gjør tilgjengelig for deg for at du skal kunne bruke den sammen med behandlingsprogramvaren, inkludert all dokumentasjon som er tilgjengelig på nettet.

«GATC» betyr den proprietære sporingskoden for Google Analytics, som installeres på et område med det formål å samle kundedata, sammen med feilrettingsfiler, oppdateringer og oppgraderinger som tilbys til deg.

«Treff» betyr den grunnleggende enheten som Google Analytics-systemet behandler. Et treff kan være et kall til Google Analytics-systemet foretatt av forskjellige biblioteker, inkludert JavaScript (f.eks. analytics.js), Silverlight, Flash og Mobil. Et treff kan være en sidevisning, en transaksjon, et element, en hendelse, en sosial interaksjon eller brukertidtaking. Treff kan også leveres til Google Analytics-systemet via andre Google Analytics-støttede protokoller og mekanismer som tjenesten gjør tilgjengelig for deg, uten å bruke et av bibliotekene.

«Behandlingsprogramvare» betyr Google Analytics’ serverbaserte programvare samt alle oppgraderinger av denne, som analyserer kundedataene og genererer rapportene.

En «profil» er samlingen av innstillinger som sammen bestemmer informasjonen som skal inkluderes i, eller ekskluderes fra, en bestemt rapport. En profil kan for eksempel opprettes for å vise en liten del av et nettsted som en unik rapport. Det kan opprettes flere profiler under et enkelt område.

«Område» betyr en nettside, en app eller et annet område under din kontroll som sender data til Google Analytics. Hvert område har en standardprofil som måler alle treff innenfor et enkelt område.

«Personvernregler» betyr retningslinjene for personvern på et område.

«Rapport» er analysen som vises på www.google.com/intl/no/analytics/ for en individuell Profil.

«Servere» betyr serverne som kontrolleres av Google (eller dets heleide datterselskaper) der behandlingsprogramvaren og kundedata er lagret.

«Programvare» betyr GATC og behandlingsprogramvaren.

«Tredjepart» betyr enhver tredjepart (i) som du gir tilgang til kontoen din, eller (ii) den du bruker tjenesten for å samle inn informasjon på vegne av en tredjepart for.

«Besøkende» betyr besøkende på områdene dine. Ordene «inkluderer» og «inkludert» betyr «inkludert, men ikke begrenset til».

2. Priser og tjenester.

I henhold til del 15 heri tilbys tjenesten gratis til deg for opptil 10 millioner treff i måneden per konto.

Google kan fra tid til annen endre priser og betalingsretningslinjer for tjenesten, innbefattet tilleggskostnader for geografiske data, import av kostnadsdata fra søkemotorer, eller andre gebyrer som Google eller Googles heleide datterselskapene betaler til tredjepartsleverandører for å ta med data i tjenesterapporter. Endringer i avgiftene eller betalingsretningslinjene trer i kraft når du godtar endringene, som blir lagt ut på www.google.com/intl/no/analytics/. Om ikke annet er nevnt, oppgis alle avgifter i USD. Alle utestående beløp forfaller umiddelbart til betaling ved oppsigelse av denne avtalen uansett grunn, og alle oppsamlede utgifter (inkludert advokathonorarer) som Google har pådratt seg, inkluderes i det skyldige beløpet og kan bli belastet kredittkortet eller annen faktureringsmekanisme forbundet med AdWords-kontoen din.

3. Medlemskonto, passord og sikkerhet.

For å bli registrert for tjenesten må du fullføre registreringsprosessen og gi Google aktuelle, fullstendige og nøyaktige opplysninger slik du blir bedt om i registreringsskjemaet, inkludert e-postadressen (brukernavn) og passordet ditt. Du må beskytte passordene dine og påta deg det fulle ansvar for din egen og tredjeparters bruk av kontoene dine. Du er ene og alene ansvarlig for alle aktiviteter som foregår på kontoen din. Du samtykker i å varsle Google umiddelbart straks du får kjennskap til eventuell uautorisert bruk av kontoen din eller eventuelle andre sikkerhetsbrudd. Fra tid til annen kan Googles (eller dets heleide datterselskapers) støtteteam logge på tjenesten med ditt kundepassord for å vedlikeholde eller forbedre tjenesten, inkludert å gi deg hjelp med tekniske eller faktureringsmessige spørsmål.

4. Ikke-eksklusiv lisens.

I henhold til vilkårene og betingelsene i denne avtalen (a) gir Google deg en begrenset, gjenkallelig, ikke-eksklusiv og ikke-viderelisensierbar lisens til å installere, kopiere og bruke GATC, men bare i det omfang det er nødvendig for deg for å benytte tjenesten på én eller flere av dine områder eller tredjepartenes områder, og (b) du har ekstern tilgang til å gå inn på, se på og laste ned rapportene dine som er lagret på www.google.com/intl/no/analytics/.

Du må ikke selv (og heller ikke tillate noen tredjepart å) (i) kopiere, endre, tilpasse, oversette eller på annen måte skape avledete verk av programvaren eller dokumentasjonen, (ii) reversere, dekompilere, demontere eller på annen måte forsøke å avdekke kildekoden til programvaren, med mindre slik aktivitet uttrykkelig er tillatt i følge gjeldende lov i den jurisdiksjonen der du oppholder deg, (iii) leie ut, fremleie, lease bort, selge eller på andre måter overdra rettigheter i programvaren, dokumentasjonen eller tjenesten, (iv) fjerne merknader eller etiketter om rettslig beskyttelse på programvaren eller på steder plassert av tjenesten, (v) bruke, legge ut, sende eller tilføre noen innretning, programvare eller prosedyre som forstyrrer eller forsøker å forstyrre driften av tjenesten eller programvaren, eller (vi) bruke data som er merket at tilhører en tredjepart i tjenesten til bruk for andre formål enn å generere, vise eller laste ned rapporter. Du må overholde gjeldende lover og regler vedrørende bruk av og tilgang til dokumentasjonen, programvaren, tjenesten og rapportene.

5. Konfidensialitet.

Ingen av partene skal bruke eller røpe den andre parts konfidensielle opplysninger uten at det foreligger et klart og skriftlig samtykke til dette. Unntak kan likevel finne sted dersom dette gjøres for det formål å oppfylle partens forpliktelser etter denne avtalen, eller dersom det er nødvendig som følge av lovpålagte påbud eller pålegg fra en domstol. I slike saker skal den parten som tvinges til å bekjentgjøre konfidensielle opplysninger, gi den andre parten så mye kjennskap til dette som det er rimelig og praktisk mulig å gjøre før slike konfidensielle opplysninger fremlegges.

6. Informasjonsrettigheter og publisitet.

Google og Googles heleide datterselskaper kan beholde og bruke, underlagt vilkårene i sine personvernregler (som du finner på www.google.com/intl/no/policies/privacy/), opplysninger som er samlet inn under din bruk av tjenesten. Google vil ikke videreformidle til en tredjepart dine kundedata eller tredjeparters kundedata med mindre Google (i) har ditt samtykke for kundedata eller tredjeparters samtykke for tredjeparters kundedata, (ii) kommer frem til at det er påkrevd ved lov eller i god tro mener at slik tilgang, oppbevaring eller formidling av kundedata med rimelighet er nødvendig for å beskytte rettighetene, eiendommen eller sikkerheten til Google, brukere av Google eller allmennheten, eller (iii) gir slike kundedata i begrensede omstendigheter til tredjeparter for å utføre oppgaver på vegne av Google (f.eks. fakturering eller datalagring) med strenge restriksjoner som forhindrer at data brukes eller formidles bortsett fra etter instruksjon fra Google. Når dette er gjort, er det i henhold til avtaler en forpliktelse for disse partene å behandle kundedata bare i henhold til Googles instruksjoner og i samsvar med denne avtalen og annen gjeldende taushetsplikt og andre sikkerhetstiltak.

7. Personvern.

Du skal ikke overføre informasjon til Google som Google kan bruke eller gjenkjenne som personlig identifiserende informasjon, og du skal heller ikke bistå tredjeparter med dette eller tillate at tredjeparter gjør dette.

Du vil ha og må overholde hensiktsmessige personvernregler og overholde alle gjeldende lover, reguleringer og forskrifter forbundet med innhenting av informasjon fra besøkende. Du må fremlegge personvernregler, og slike personvernregler må underrette om din bruk av informasjonskapsler (cookies) som benyttes til å samle inn data. Du må opplyse om bruk av Google Analytics og hvordan innhenting og behandling av data foregår. Dette kan gjøres ved å vise en godt synlig link til nettstedet med informasjon om Googles bruk av data når brukere bruker våre partneres nettsteder og apper (som finnes under www.google.com/intl/no/policies/privacy/partners/, eller en annen nettadresse som Google til enhver tid kan gjøre tigjengelig). Du skal bruke kommersielt rimelige tiltak for å sikre at den besøkende gis klar og fullstendig informasjon om – og samtykker til – lagring av og tilgang til informasjonskapsler eller annen informasjon på den besøkendes enhet, hvor slik aktivitet skjer i forbindelse med tjenesten, og hvor det er lovpålagt å gi slik informasjon og innhente slik samtykke. Du må ikke omgå personvernfremmende funksjonalitet (f.eks. reservasjonsmulighet) som er en del av tjenesten. Du kan delta i en integrert versjon av Google Analytics og DoubleClick-produkter eller tjenester eller andre Google tjenester for visning av annonser («Google Analytics for annonsevisere»). Hvis du bruker Google Analytics for annonsevisere, vil du følge vilkårene for Google Analytics for annonsevisere (tilgjengelig på support.google.com/analytics/bin/answer.py?hl=no&topic=2611283&answer=2700409) og, som angitt i vilkårene, dine personvernregler om (i) din bruk av Google Analytics for annonsevisere og dens funksjoner du bruker, og (ii) hvordan besøkende kan velge å melde seg ut av Google Analytics for annonsevisere. Din tilgang til og bruk av DoubleClick eller Google data for visning av annonser er underlagt gjeldende vilkår mellom deg og Google.

Hvis du bruker Google Analytics (GA) 360 Suite Home, er din bruk av GA 360 Suite Home underlagt vilkårene for bruk av Google Analytics 360 Suite Home (eller andre navn dette produktet senere kan gis), som er tilgjengelige på https://360suite.google.com/terms (eller på andre nettadresser Google kan opplyse om), og som kan endres over tid («vilkårene for Suite Home»). I henhold til del 2 av vilkårene for Suite Home skal imidlertid bruk av denne tjenesten fortsatt være underlagt vilkårene i denne avtalen.

8. Skadesløsholdelse.

I den grad gjeldende lover tillater det, vil du holdes skadesløs og forsvare Google og Googles heleide datterselskaper for egen regning, mot alle tredjepartskrav, søksmål og rettsforfølgelse mot Google eller noen av Googles representanter, styremedlemmer, ansatte, agenter eller samarbeidspartnere, og alt slikt relatert ansvar, skadeserstatninger, oppgjør, bøter, kostnader eller utgifter (inkludert rimelige advokatsalærer og andre utgifter til rettstvister) pådratt av Google, eller noen av Googles representanter, styremedlemmer, ansatte, agenter eller tilknyttede parter, som oppstår som følge av eller i forbindelse med (i) dine brudd på noen av vilkårene i denne avtalen, (ii) din bruk av tjenesten, (iii) dine overtredelser av gjeldende lover, regler eller forskrifter i forbindelse med tjenesten, (iv) fremstillinger og garantier forelagt av deg vedrørende noe aspekt av tjenesten, programvaren eller rapporter til tredjeparter, (v) noen krav fra eller på vegne av noen tredjepart som omfatter direkte eller indirekte deg eller din bruk av tjenesten, programvaren eller rapportene, (vi) brudd på dine forpliktelser i forhold til personvern overfor noen tredjepart, og (vii) noen krav i forhold til noen tredjeparts handlinger eller unnlatelser i forbindelse med tjenesten, programvaren eller rapportene. Google vil gi deg skriftlig varsel om slikt krav, sak eller søksmål hvor du skal holde Google skadesløs. Du skal samarbeide i det fulle omfang som med rimelighet er nødvendig i forsvaret av ethvert krav. Google forbeholder seg retten til, for egen regning, å påta seg eneforsvar og kontroll over enhver sak hvor din plikt til skadesløsholdelse gjelder.

9. Tredjeparter.

Hvis du bruker tjenesten på vegne av tredjepart, eller en tredjepart ellers bruker tjenesten gjennom din konto, enten du av Google er autorisert eller ikke, bekrefter og garanterer du at (a) du er autorisert til å handle på vegne av, og binde til denne avtalen tredjepart, til alle forpliktelser du har under denne avtalen, (b) Google kan dele med tredjepart kundedata som er spesifikke for tredjepartens områder, og (c) du vil ikke avsløre tredjepartens kundedata til andre parter uten tredjepartens samtykke.

10. FRASIGELSE AV GARANTIER.

SÅ LANGT DET ER TILLATT I HENHOLD TIL GJELDENDE LOVGIVNING, MED UNNTAK FOR DET SOM UTTRYKKELIG ER ANGITT I DENNE AVTALEN, GIR GOOGLE INGEN GARANTIER AV NOE SLAG, VERKEN DIREKTE, INDIREKTE, LOVBESTEMTE ELLER PÅ ANNEN MÅTE, INKLUDERT UTEN BEGRENSNINGER GARANTI OM SALGBARHET, EGNETHET FOR ET BESTEMT FORMÅL OG UKRENKELIGHET.

11. ANSVARSBEGRENSNING.

SÅ LANGT DET ER TILLATT I HENHOLD TIL GJELDENDE LOVGIVNING, VIL GOOGLE IKKE VÆRE ANSVARLIGE FOR DITT TAP AV FORTJENESTE ELLER INDIREKTE, SPESIELLE, TILFELDIGE SKADER SELV OM GOOGLE ELLER GOOGLES DATTERSELSKAPER OG TILKNYTTEDE PARTER ER BLITT GJORT OPPMERKSOMME, VISSTE ELLER BURDE HA VISST AT SLIKE SKADER VAR MULIGE, OGSÅ SELV OM ERSTATNING FOR DIREKTE TAP IKKE ER TILSTREKKELIG FOR Å DEKKE HELE TAPET, SKAL GOOGLES (OG DETS HELEIDE DATTERSELSKAPERS) TOTALE KUMULATIVE ANSVAR OVERFOR DEG ELLER NOEN ANNEN PART FOR TAP ELLER SKADE SOM FØLGE AV KRAV ELLER HANDLINGER BASERT PÅ FORELIGGENDE AVTALE IKKE OVERSTIGE 500 USD.

12. Merknad om eiendomsrett.

Tjenesten, som inkluderer programvaren og alle immaterielle rettigheter til tjenesten er, og skal forbli, Googles (og Googles heleide datterselskapers) eiendom. Alle rettigheter til programvaren som ikke uttrykkelig er gitt deg i denne avtalen, er forbeholdt og innehas av Google og Googles lisenshavere uten begrensning, inkludert Googles (og Googles heleide datterselskapers) rett til eneeie til programvaren og dokumentasjon. Uten å begrense generaliteten av forannevnte, samtykker du i at du ikke skal (og ikke tillate at noen tredjepart får): (a) underlisensiere, distribuere eller bruke tjenesten eller programvaren utenfor omfanget av lisensen som er gitt i denne avtalen, (b) kopiere, endre, tilpasse, oversette, utarbeide derivater fra, omgjøre, demontere eller dekompilere programvaren eller på annen måte prøve å oppdage noen kildekode eller handelshemmeligheter knyttet til tjenesten, (c) leie ut, lease, selge, overdra eller på annen måte overføre rettigheter i eller til programvaren eller tjenesten, (d) bruke, legge ut, overføre eller introdusere enhet, programvare eller rutine som hindrer eller forsøker å forstyrre driften av tjenesten eller programvaren, (e) bruke varemerkene, handelsnavnene, servicemerkene, logoene, domenenavn og andre særpregede merke-trekk eller noen opphavsrett eller andre eierrettigheter forbundet med tjenesten for noe formål uten uttrykkelig, skriftlig samtykke fra Google, (f) registrere, prøve å registrere eller bistå noen andre i å registrere noe varemerke, handelsnavn, servicemerker, logoer, domenenavn og andre særpregende merketrekk, opphavsrett eller andre eierrettigheter forbundet med Google (eller Googles heleide datterselskaper) i noe annet navn tilhørende Google (eller Googles heleide datterselskaper, alt etter som), eller (g) fjerne, skjule eller endre noe notis om opphavsrett, varemerke eller annen eierrettighet som står i eller på noen komponent inkludert med Tjenesten.

13. Amerikanske myndigheters rettigheter.

Hvis bruken av tjenesten skaffes av eller på vegne av den amerikanske stat eller av en amerikansk statlig fremkontrahent eller underkontrahent (på alle nivåer), i samsvar med 48 C.F.R. 227.7202-4 (for anskaffelse for forsvarsdepartementet (DOD)) og 48 C.F.R. 2.101 og 12.212 (for anskaffelse for andre enn DOD), vil statens rettigheter til programvaren, inkludert rettigheter til å bruke, endre, reprodusere, lease, bruke, vise eller formidle programvaren eller dokumentasjonen, i alle forhold være underlagt kommersielle lisensrettigheter og restriksjoner som er levert i denne avtalen.

14. Varighet og oppsigelse.

Enhver av partene kan ved varsel når som helst si opp denne avtalen, uansett årsak.

Ved oppsigelse av denne avtalen, vil Google stanse leveranse av tjenesten, og opphøre din tilgang til tjenesten, og du skal slette alle kopier av GATC fra alle områder og bekrefte dette skriftlig til Google innen tre virkedager etter slik oppsigelse. Ved eventuell oppsigelse (a) vil du ikke ha rett til noen refusjon av brukergebyrer eller andre gebyrer og (b) noen (i) utestående saldo for tjenesten gitt til og med oppsigelsesdatoen og (ii) andre ubetalte forpliktelser under resten av den første terminen vil forfalle umiddelbart til betaling og (c) alle dine historiske rapportdata vil ikke lenger være tilgjengelige for deg.

15. Endringer i vilkårene for bruk av tjenesten og andre retningslinjer.

Google kan endre disse vilkårene eller eventuelle tilleggsvilkår som gjelder for tjenesten, for eksempel for å gjenspeile endringer i loven eller endringer i tjenesten. Du bør undersøke vilkårene regelmessig. Google vil gjøre oppmerksom på endringer i disse vilkår på nettstedet www.google.com/intl/no/analytics/. og i endringer i regler referert i disse vilkår på nettsiden for slike regler. Endringer vil ikke ha tilbakevirkende kraft, og vil tre i kraft tidligst 14 dager etter at de er lagt ut. Hvis du ikke godtar de endrede vilkårene for tjenesten, bør du slutte å bruke Google Analytics. Ingen endring eller modifikasjon av denne avtalen vil være bindende med mindre den er (i) skriftlig og signert av en behørig autorisert representant for Google, (ii) du samtykker i oppdaterte vilkår på nettet, eller (iii) du fortsetter å bruke tjenesten etter at Google har lagt ut oppdateringer i avtalen eller i retningslinjene for tjenesten.

16. Diverse, gjeldende lov og jurisdiksjon.

Google vil være fritatt for ytelser etter denne avtalen i den grad ytelsen er forhindret, forsinket eller blokkert av årsaker som ligger utenfor Googles kontroll. Denne avtalen (inkludert enhver endring som partene har samtykket til skriftlig) representer hele avtalen mellom deg og Google vedrørende innholdet, og erstatter alle tidligere avtaler og fremstillinger mellom partene. Hvis noen retningslinje for denne avtalen holdes for å være ikke rettskraftig, uansett årsak, vil den bestemmelsen omgjøres i den grad det er nødvendig for å gjøre den rettskraftig, i maksimalt tillatt omfang slik at partenes intensjon overholdes, og resten av denne avtalen vill fortsette å være gjeldende. Denne avtalen er undergitt og skal tolkes i henhold til lovene i delstaten California, uten referanse til lovkonfliktprinsippene. Ved eventuelle konflikter mellom utenlandske lover, regler og forskrifter og Californias lover, regler og forskrifter, vil Californias lover, regler og forskrifter gjelde. Hver part samtykker i å underlegge seg den eksklusive og personlige jurisdiksjonen til domstolene i Santa Clara County, California. FN-konvensjonen om kontrakter for internasjonalt salg av varer og loven om uniforme datainformasjonstransaksjoner vil ikke gjelde denne avtalen. Programvaren styres av amerikanske eksportforskrifter, og kan ikke eksporteres til eller brukes av land eller individer som er pålagt sanksjoner. Alle meddelelser til Google må sendes til: Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View , CA 94043 , USA , med kopi til juridisk avdeling, med A-post eller flypost eller ekspress-kurér, og anses for å være gitt mot kvittering. En frasigelse av mislighold er ingen frasigelse av noen påfølgende mislighold. Du kan ikke tildele eller på annen måte overføre noen av dine rettigheter i denne avtalen uten Googles skriftlige forhåndssamtykke, og ethvert slikt forsøk er ugyldig. Forholdet mellom Google og deg utgjør ikke et juridisk partnerskap, men utgjør forholdet mellom uavhengige leverandører. Denne avtalen vil være bindende for og komme til anvendelse for de respektive etterfølgerne av partene i avtalen. Følgende punkter i denne avtalen vil overleve enhver oppsigelse av den: 1, 4, 5, 6 (bortsett fra de siste to setningene), 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14 og 16.

Sist oppdatert 5/24/2016