Vilkår for bruk av Google Analytics

Disse vilkårene for bruk av Google Analytics (denne «avtalen») inngås mellom Google LLC («Google») og den juridiske personen som underskriver på denne avtalen («deg»). Denne avtalen regulerer din bruk av standardutgaven av Google Analytics («tjenesten»). HVIS DU KLIKKER PÅ «JEG GODTAR»-KNAPPEN, GJENNOMFØRER DENNE REGISTRERINGSPROSESSEN ELLER BRUKER TJENESTEN, ERKJENNER DU AT DU HAR LEST GJENNOM OG GODTATT DENNE AVTALEN, OG AT DU ER AUTORISERT TIL Å HANDLE PÅ VEGNE AV EIEREN AV DENNE KONTOEN OG GJØRE DENNE PERSONEN BUNDET AV AVTALENS VILKÅR. I betraktning av det forutgående enes partene om følgende:

1. Definisjoner

Med «konto» menes faktureringskontoen for tjenesten. Vi samler alle treffene for profiler som er knyttet til ett område, før vi fastsetter hva det aktuelle området skal belastes med for tjenesten.

«Konfidensielle opplysninger» omfatter alle proprietære data og all annen informasjon som formidles fra den ene parten til den andre, som er skriftlig og merket «konfidensielt», eller som bringes videre muntlig og innen fem virkedager gjøres skriftlig og merkes «konfidensielt». Konfidensielle opplysninger omfatter imidlertid ikke informasjon som er eller gjøres offentlig kjent, som den mottakende parten allerede er i besittelse av før den bekjentgjøres av den andre parten, eller som den mottakende parten egenhendig avleder uten bruk av konfidensielle opplysninger.

Med «kundedata» eller «Google Analytics-data» sikter vi til data du samler inn, behandler eller lagrer via tjenesten, og som er tilknyttet besøkendes aktiviteter og kjennetegn.

Med «dokumentasjon» menes medfølgende dokumentasjon Google gjør tilgjengelig for deg for at du skal kunne bruke den sammen med behandlingsprogramvaren, inkludert all dokumentasjon som er tilgjengelig på nettet.

Med «GATC» menes Google Analytics-sporingskoden, som installeres på et område med det formål å samle inn kundedata, samt eventuelle feilrettinger, oppdateringer og oppgraderinger som tilbys til deg.

Med et «treff» mener vi den grunnleggende enheten som Google Analytics-systemet behandler. Et treff kan være et oppkall til Google Analytics-systemet foretatt av forskjellige biblioteker, inkludert JavaScript (f.eks. analytics.js), Silverlight, Flash og mobilbiblioteker. Et treff kan være en sidevisning, en transaksjon, et element, en hendelse, en sosial interaksjon eller brukertiming. Treff kan også leveres til Google Analytics-systemet via andre Google Analytics-støttede protokoller og mekanismer som gjøres tilgjengelig for deg via tjenesten, uten at veien går via et av bibliotekene.

Med «Platform Home» sikter vi til brukergrensesnittet som gir deg tilgang til visse Google Analytics Marketing Platform platform-level funksjonaliteter.

«Behandlingsprogramvare» viser til programvare og eventuelle oppgraderinger på Google Analytics-tjenersiden som inngår i analyse av kundedata og generering av rapporter.

Med en «profil» snakker vi om samlingen av innstillinger som samlet sett avgjør hvilken informasjon som skal tas med i – eller utelukkes fra – en bestemt rapport. Det kan for eksempel opprettes en profil for å fremstille en liten del av et nettsted i en unik rapport. Flere profiler kan opprettes for ett område.

Med et «område» menes en app, en nettside eller et annet område du kontrollerer, som sender data til Google Analytics. Hvert område inkluderer en standardprofil som måler alle sidene innenfor et område.

Med «personvernregler» sikter vi til personvernreglene for et område.

En «rapport» vises på www.google.com/analytics/ og inneholder resultatene fra analysen av en profil.

Med «tjenere» mener vi tjenerne som Google (eller selskapets heleide datterselskaper) kontrollerer, og som kundedata og behandlingsprogramvare lagres på.

«Programvare» viser til GATC samt behandlingsprogramvaren.

Med «tredjepart» menes en hvilken som helst tredjepart (i) du gir tilgang til kontoen din, eller (ii) du samler inn informasjon via tjenesten på vegne av.

Med «besøkende» viser vi til de som besøker områdene dine.

Ordene «inkluderer» og «inkludert» betyr «inkludert, men ikke begrenset til».

2. Gebyrer for bruk av tjenesten

I henhold til del 15 i denne avtalen tilbys tjenesten gratis til deg for opptil 10 millioner treff i måneden per konto. Google kan fra tid til annen endre gebyrene og retningslinjene for betaling for tjenesten, inkludert tilleggskostnader for geografiske data, importering av kostnadsdata fra søkemotorer samt andre gebyrer som belastes Google eller selskapets heleide datterselskaper for at tredjepartsleverandører skal besørge data til tjenesterapportene. Endringer i gebyrer eller betalingsvilkår trer i kraft når du samtykker i disse endringene, som legges ut på www.google.com/analytics/. Om ikke annet er nevnt, oppgis alle gebyrer i USD. Alle utestående saldoer forfaller umiddelbart til betaling ved oppsigelse av denne avtalen, og eventuelle innfordringskostnader (inkludert advokathonorarer) som påløper Google, inkluderes i det utestående beløpet og kan bli belastet kredittkortet eller andre betalingsmåter tilknyttet AdWords-kontoen din.

3. Medlemskonto, passord og sikkerhet

For å bli registrert for tjenesten må du fullføre registreringsprosessen ved å gi Google aktuelle, fullstendige og nøyaktige opplysninger, slik du blir bedt om i registreringsskjemaet, inkludert e-postadressen din (som er brukernavnet) og passordet ditt. Du skal beskytte passordene dine og påta deg det fulle ansvar for din egen og tredjeparters bruk av kontoene dine. Du er ene og alene ansvarlig for alle aktiviteter som foregår via kontoen din. Du skal informere Google umiddelbart hvis du får kjennskap til uautorisert bruk av kontoen din eller andre brudd på sikkerheten. Fra tid til annen kan brukerstøtten for Google (eller selskapets heleide datterselskaper) logge på tjenesten med kundepassordet ditt for å vedlikeholde eller forbedre tjenesten, for eksempel hvis du trenger hjelp med tekniske eller faktureringsrelaterte anliggender.

4. Ikke-eksklusiv lisens

I henhold til vilkårene i denne avtalen gjelder følgende: (a) Google gir deg en begrenset, gjenkallelig og ikke-eksklusiv lisens som ikke kan viderelisensieres, til å installere, kopiere og bruke GATC, men bare i det omfanget som er nødvendig for at du skal kunne benytte tjenesten på områdene dine eller områder tilhørende tredjeparter. (b) Du har ekstern tilgang til å åpne, lese og laste ned rapportene dine som er lagret på www.google.com/analytics/. Du må ikke selv (og heller ikke tillate noen tredjepart å) (i) kopiere, endre, tilpasse, oversette eller på annen måte skape avledede verk av programvaren eller dokumentasjonen, (ii) bedrive omvendt konstruksjon (såkalt «reverse engineering»), dekompilere, demontere eller på annen måte forsøke å avdekke kildekoden til programvaren, med mindre slik aktivitet uttrykkelig er tillatt ifølge gjeldende lov i den jurisdiksjonen der du oppholder deg, (iii) leie ut, lease, tildele, selge eller på andre måter overdra rettighetene i eller til programvaren, dokumentasjonen eller tjenesten, (iv) fjerne eventuelle eiendomsrettslige merknader eller etiketter fra programvaren eller fra steder tjenesten har plassert disse, (v) bruke, legge ut, overføre eller tilføre enheter, programvare eller prosedyrer som hindrer eller forsøker å forstyrre driften av tjenesten eller programvaren, eller (vi) bruke data fra tjenesten med merking som viser at de eies av en tredjepart, til andre formål enn å generere, lese og laste ned rapporter. Du må overholde alle gjeldende lover og forskrifter vedrørende bruk av og tilgang til dokumentasjonen, programvaren, tjenesten og rapportene.

5. Taushetsplikt

Ingen av partene skal bruke eller videreformidle den andre parts konfidensielle opplysninger uten at det foreligger et klart og skriftlig samtykke til dette. Unntak kan likevel finne sted dersom dette gjøres i det formål å oppfylle forpliktelsene denne parten er underlagt i henhold til denne avtalen, eller dersom det er nødvendig som en følge av lovverk, forskrifter eller rettskjennelser. I slike saker skal den parten som pålegges å bekjentgjøre konfidensielle opplysninger, varsle den andre parten i så god tid forut for dette som praktisk mulig.

6. Informasjonsrettigheter og publisitet

Google og selskapets heleide datterselskaper kan beholde og bruke, underlagt vilkårene i personvernreglene sine (som du finner på https://www.google.com/intl/no/policies/privacy/), informasjon samlet inn når du har brukt tjenesten. Google skal ikke videreformidle kundedataene dine eller tredjeparters kundedata til noen tredjepart med mindre Google (i) har ditt samtykke for kundedataene dine eller tredjeparters samtykke for tredjeparters kundedata, (ii) kommer frem til at det er påkrevd ved lov, eller i god tro mener at slik tilgang, oppbevaring eller formidling av kundedata med rimelighet er nødvendig for å beskytte rettighetene, eiendommen eller sikkerheten til Google, Googles brukere eller allmennheten, eller (iii) under visse begrensede omstendigheter gir slike kundedata til tredjeparter som skal utføre oppgaver på vegne av Google (f.eks. fakturering eller datalagring), hvis dette gjøres underlagt strenge restriksjoner som forhindrer at data brukes eller formidles på noen annen måte enn i tråd med Googles instrukser. Når dette blir gjort, skjer det i henhold til avtaler som forplikter de aktuelle partene til å behandle kundedata utelukkende i tråd med Googles instrukser samt overholde denne avtalen og andre aktuelle tiltak knyttet til sikkerhet og konfidensialitet.

7. Personvern

Du skal ikke overføre informasjon til Google som Google kan bruke eller gjenkjenne som personlig identifiserende informasjon, og du skal heller ikke bistå tredjeparter med dette eller tillate at tredjeparter gjør dette. Du skal ha og overholde hensiktsmessige personvernregler samt overholde alle gjeldende lover, retningslinjer og forskrifter forbundet med innhenting av informasjon fra besøkende. Du må legge ut personvernreglene dine, og i disse skal du opplyse om at du bruker informasjonskapsler (cookies) til å samle inn data. Du må tilkjennegi at du bruker Google Analytics, og informere om hvordan dette systemet innhenter og behandler data. Du kan gjøre dette ved å vise en godt synlig link til nettstedet «Slik bruker Google data når du bruker Googles partnernettsteder eller apper» (som du finner på www.google.com/intl/no/policies/privacy/partners/, eller en annen nettadresse Google når som helst kan gjøre tilgjengelig). Du skal bruke kommersielt rimelige tiltak for å sikre at den besøkende gis klar og fullstendig informasjon om – og samtykker i – lagring av og tilgang til informasjonskapsler eller annen informasjon på den besøkendes enhet. Dette er påkrevd i tilfeller der slik aktivitet skjer i forbindelse med tjenesten, og der du er lovpålagt å innhente slikt samtykke.

Du må ikke omgå personvernfunksjoner (f.eks. opt-out) som er en del av tjenesten. Du samtykker i å overholde alle gjeldende retningslinjer for Google Analytics som du finner på www.google.com/analytics/policies/ (eller på andre nettadresser Google opplyser om), og som kan endres fra tid til annen («retningslinjene for Google Analytics»).

Du kan få tilgang til en integrert versjon av Google Analytics og visse annonseringstjenester fra Google («Google Analytics Annonseringsfunksjoner»). Hvis du bruker Google Analytics Annonseringsfunksjoner, skal du overholde retningslinjene for Google Analytics Annonseringsfunksjoner (som er tilgjengelige på support.google.com/analytics/bin/answer.py?hl=no&topic=2611283&answer=2700409). Din tilgang til og bruk av eventuelle annonseringstjenester fra Google er underlagt vilkårene du og Google er bundet av i forbindelse med den aktuelle tjenesten.

I den grad din bruk av tjenesten skjer innenfor omfanget som stipuleres i avtalevilkårene, samtykker du og Google til å overholde vilkårene for behandling av annonsedata på Google («Google Ads Data Processing Terms» – bare tilgjengelig på engelsk), som du finner på https://privacy.google.com/businesses/processorterms («behandlingsvilkårene»). Google kommer ikke til å endre behandlingsvilkårene annet enn slik det uttrykkelig er tillatt i henhold til behandlingsvilkårene.

Hvis du bruker Platform Home, er denne bruken underlagt tilleggsvilkårene for Google Platform Home (eller andre navn dette produktet senere kan gis), som er tilgjengelige på https://support.google.com/marketingplatform/answer/9047313 (eller på andre nettadresser Google måtte opplyse om), og som kan endres over tid («vilkårene for Platform»).

8. Skadeløsholdelse

I den grad gjeldende lover tillater det, skal du sikre, holde skadesløs og forsvare Google og selskapets heleide datterselskaper, for egen regning, mot alle krav, søksmål og rettslige skritt tredjeparter måtte fremsette eller ta mot Google eller noen av selskapets styremedlemmer, direktører, ansatte, agenter eller samarbeidspartnere. Videre skal alle tilknyttede erstatningsansvar, skadeserstatninger, forlik, straffer, bøter, kostnader eller utgifter (inkludert rimelige advokatsalærer og andre prosesskostnader) som påløper Google, eller noen av Googles styremedlemmer, direktører, ansatte, agenter eller tilknyttede parter, som en følge av eller i forbindelse med (i) dine brudd på noen av vilkårene i denne avtalen, (ii) din bruk av tjenesten, (iii) dine overtredelser av gjeldende lover, regler eller forskrifter i forbindelse med tjenesten, (iv) eventuelle bekreftelser og garantier du har forelagt tredjeparter vedrørende noe aspekt av tjenesten, programvaren eller rapportene, (v) krav fra eller på vegne av en tredjepart som direkte eller indirekte omfatter deg eller din bruk av tjenesten, programvaren eller rapportene, (vi) at du ikke har overholdt forpliktelsene du har overfor en tredjepart i forbindelse med personvern, samt (vii) eventuelle krav fremsatt som en følge av en tredjeparts handlinger eller unnlatelser i forbindelse med tjenesten, programvaren eller rapportene. Google gir deg skriftlig varsel om eventuelle krav, saker eller søksmål der du skal holde Google skadesløs. Du skal samarbeide i det fulle omfang som med rimelighet er nødvendig for at vi skal kunne forsvare oss mot ethvert krav. Google forbeholder seg retten til – på egen bekostning – egenhendig å påta seg alt forsvarsarbeid og full kontroll over eventuelle saker der du er pliktet til å holde oss skadesløse.

9. Tredjeparter

Hvis du bruker tjenesten på vegne av tredjepart, eller om en tredjepart ellers bruker tjenesten gjennom kontoen din, uansett om Google har autorisert dette eller ikke, bekrefter og garanterer du at (a) du er autorisert til å handle på vegne av tredjeparten og binde denne parten til alle forpliktelsene du har i henhold til denne avtalen, (b) Google kan dele kundedata som er spesifikke for en tredjeparts områder, med den aktuelle tredjeparten, og (c) du ikke skal videreformidle tredjepartens kundedata til andre parter uten den aktuelle tredjepartens samtykke.

10. GARANTIFRASKRIVELSE

I DEN GRAD GJELDENDE LOVGIVNING TILLATER DET, MED UNNTAK AV DET SOM ER UTTRYKKELIG OPPGITT I DENNE AVTALEN, GIR GOOGLE INGEN FORM FOR GARANTIER, VERKEN UTTRYKKELIGE, UNDERFORSTÅTTE, LOVFESTEDE ELLER ANDRE, HERUNDER, UTEN BEGRENSNING, GARANTIER OM SALGBARHET, EGNETHET FOR ET BESTEMT FORMÅL OG BESKYTTELSE AV OPPHAVSRETTIGHETER.

11. ANSVARSBEGRENSNING

SÅ LANGT DET ER TILLATT I HENHOLD TIL GJELDENDE LOVGIVNING, SKAL GOOGLE IKKE VÆRE ANSVARLIG FOR INNTEKTER DU GÅR GLIPP AV, ELLER INDIREKTE, SPESIELLE ELLER TILFELDIGE SKADER, FØLGESKADER ELLER STRAFFESKADER DU PÅDRAR DEG. DETTE GJELDER SELV OM GOOGLE ELLER SELSKAPETS DATTERSELSKAPER ELLER SAMARBEIDSPARTNERE ER INFORMERT OM, VISSTE ELLER BURDE HA VISST AT KRAV OM SLIKE SKADESERSTATNINGER KUNNE OPPSTÅ, OG SELV OM DIREKTE SKADESERSTATNINGER IKKE ER TILFREDSSTILLENDE SOM RETTSMIDDEL. DET KUMULATIVE ERSTATNINGSANSVARET GOOGLE (OG SELSKAPETS HELEIDE DATTERSELSKAPER) HAR OVERFOR DEG ELLER ANDRE PARTER I FORBINDELSE MED EVENTUELLE TAP ELLER SKADER SOM OPPSTÅR SOM EN FØLGE AV KRAV ELLER RETTSLIGE SKRITT SOM FREMSETTES ELLER TAS BASERT PÅ FORELIGGENDE AVTALE, SKAL IKKE OVERSTIGE USD 500.

12. Merknad om eiendomsrettigheter

Tjenesten, som inkluderer programvaren og alle åndsrettighetene herunder, er, og skal forbli, Googles (og Googles heleide datterselskapers) eiendom. Alle rettigheter i og til programvaren som ikke uttrykkelig er gitt deg i denne avtalen, er forbeholdt og innehas av Google og selskapets lisenshavere, uten begrensning, inkludert Googles (og Googles heleide datterselskapers) rett til eneeie av programvaren og dokumentasjonen. Uten at det følgende skal begrense allmenngyldigheten til det foregående, samtykker du i at du ikke skal (og ikke tillate at noen tredjepart får): (a) underlisensiere, distribuere eller bruke tjenesten eller programvaren utenfor omfanget av lisensen som er gitt i denne avtalen, (b) kopiere, endre, tilpasse, oversette, utarbeide avledede produkter eller bedrive omvendt konstruksjon (reverse engineering) på bakgrunn av, demontere eller dekompilere programvaren eller på annen måte prøve å avdekke kildekode eller forretningshemmeligheter knyttet til tjenesten, (c) leie ut, lease, selge, overdra eller på annen måte overføre rettigheter i eller til programvaren eller tjenesten, (d) bruke, legge ut, overføre eller introdusere enheter, programvare eller rutiner som hindrer eller forsøker å forstyrre driften av tjenesten eller programvaren, (e) bruke varemerkene, varenavnene, servicemerkene, logoene, domenenavnene eller andre særtrekk ved merkevarene eller noen opphavsrettigheter eller andre eiendomsrettigheter som er forbundet med tjenesten, til noe formål uten uttrykkelig, skriftlig samtykke fra Google, (f) registrere, forsøke å registrere eller bistå andre i å registrere varemerker, varenavn, servicemerker, logoer, domenenavn eller andre særtrekk ved merkevarene, opphavsrett eller andre eiendomsrettigheter som er forbundet med Google (eller Googles heleide datterselskaper), under andre navn enn Google (eller Googles heleide datterselskaper, alt etter hva som er aktuelt), (g) fjerne, skjule eller endre merknader om opphavsrett, varemerker eller andre eiendomsrettigheter som vises på eller i eventuelle elementer som inngår i tjenesten, eller (h) be om rettslige pålegg, hvis slike skritt tas i løpet av denne avtalens løpetid eller i ett år etter avtalens utløpstid, for noen som helst del av tjenesten basert på brudd på patentrettigheter.

13. Rettigheter for myndighetene i USA

Hvis bruken av tjenesten anskaffes av eller på vegne av amerikanske myndigheter eller av disse myndighetenes hovedkontraktører eller underkontraktører (uansett nivå) i henhold til 48 C.F.R. 227.7202-4 (gjelder anskaffelser til Forsvarsdepartementet) og 48 C.F.R. 2.101 og 12.212 (gjelder anskaffelser til andre enn Forsvarsdepartementet), skal myndighetenes rettigheter til programvaren, inkludert retten de har til å bruke, endre, reprodusere, gi ut, utføre, vise eller videreformidle programvaren eller dokumentasjonen, i alle henseender være underlagt de kommersielle lisensrettighetene og begrensningene angitt i denne avtalen.

14. Gyldighetsperiode og oppsigelse

Enhver av partene kan når som helst si opp denne avtalen etter varsel om dette. Hvis denne avtalen sies opp, gir ikke lenger Google deg tilgang til, og du skal ikke lenger bruke, tjenesten. Videre skal du slette alle kopier av GATC fra alle områder samt skriftlig bekrefte dette overfor Google innen tre virkedager etter oppsigelsen. Hvis avtalen skulle sies opp, (a) har du ikke rett til å få refundert eventuelle brukergebyrer eller andre gebyrer påløpt deg, (b) forfaller eventuelle utstående saldoer for tjenesten frem til og med oppsigelsesdatoen umiddelbart til betaling uten noen avkortning, og (c) mister du tilgang til alle de historiske rapportdataene dine.

15. Endringer i vilkårene for bruk og andre retningslinjer

Google kan endre disse vilkårene samt eventuelle tilleggsvilkår som måtte gjelde for tjenesten. Dette kan for eksempel forekomme for å gjenspeile lovendringer eller endringer i selve tjenesten. Du bør derfor lese gjennom vilkårene med jevne mellomrom. Google legger ut merknader om endringer i disse vilkårene på www.google.com/analytics/. Endringer i Google Analytics-retningslinjene legges ut på www.google.com/analytics/policies/, mens endringer i andre retningslinjer nevnt i denne avtalen kan finnes på nettadressen for de aktuelle retningslinjene. Endringene får ikke tilbakevirkende kraft, og de trer i kraft tidligst 14 dager etter at merknad om dette er lagt ut. Hvis du ikke godtar de reviderte vilkårene for tjenesten, kan du ikke lenger bruke Google Analytics. Endringer eller rettelser i denne avtalen er utelukkende bindende hvis (i) de er skriftlige og signert av en rettmessig representant for Google, hvis (ii) du godtar de oppdaterte vilkårene på nettet, eller hvis (iii) du fortsetter å bruke tjenesten etter at Google har lagt ut merknad om oppdatering av avtalen eller retningslinjene som regulerer tjenesten.

16. Diverse, gjeldende lov og jurisdiksjon

Google skal være fritatt fra å oppfylle sin del av denne avtalen i den grad denne ytelsen forhindres, forsinkes eller blokkeres av årsaker som ligger utenfor det Google med rimelighet kan kontrollere. Denne avtalen (samt eventuelle endringer partene skriftlig enes om) utgjør den fullstendige avtalen mellom deg og Google vedrørende avtaleinnholdet, og den erstatter alle forutgående avtaler inngått mellom partene. Hvis en bestemmelse i denne avtalen anses for å være ikke-gjennomførbar, uansett årsak, skal bestemmelsen omgjøres til den grad som er nødvendig for at den kan håndheves til den ytterste grad, slik at partenes intensjon overholdes. Resten av denne avtalen har fortsatt full kraft og virkning. Denne avtalen er regulert av og skal tolkes i henhold til lovene i delstaten California, uten referanse til delstatens prinsipper om internasjonal privatrett. Hvis det skulle oppstå konflikter mellom utenlandske lover, regler og forskrifter og Californias lover, regler og forskrifter, er det Californias lover, regler og forskrifter som skal legges til grunn. Begge parter samtykker i å være underlagt den enebestemmende og personlige jurisdiksjonen til domstolene i Santa Clara County i den amerikanske delstaten California. FN-konvensjonen om kontrakter for internasjonale løsørekjøp og UCITA-loven («Uniform Computer Information Transactions Act») gjelder ikke for denne avtalen. Programvaren er underlagt USAs eksportbestemmelser, og den kan ikke eksporteres til eller brukes av land eller individer som er pålagt eksportforbud. Alle merknader til Google må sendes til: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, med kopi til Legal Department (juridisk avdeling), per A-post, luftpost eller kurér, og merknader anses som levert ved mottak. Hvis den ene parten unnlater å reagere på at den andre parten misligholder avtalen, skal ikke dette bety at den ene parten gir avkall på noen rettigheter eller krav på et senere tidspunkt. Du kan ikke tildele eller på annen måte overføre noen av rettighetene du har i henhold til denne avtalen, uten at Google på forhånd har gitt skriftlig samtykke til dette, og ethvert slikt forsøk anses som ugyldig. Forholdet mellom Google og deg er ikke et juridisk partnerskap, men et forhold mellom uavhengige kontraktører. Denne avtalen er bindende for og kommer til anvendelse for de respektive etterfølgerne av partene i avtalen. Følgende deler i denne avtalen gjelder fortsatt etter oppsigelse av denne avtalen: 1, 4, 5, 6 (bortsett fra de to siste setningene), 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14 og 16.

Sist oppdatert: 13. august 2018